SKF بوشهایی را در طرحهای مختلف و از مواد مختلف تولید می کند. بنابراین ، SKF مجموعه گسترده ای از بوشهای موجود در سهام را ارائه می دهد.
بوشها برای حرکات چرخشی ، نوسانی و خطی مناسب هستند ، در حالی که بوشهای مستقیم (استوانه ای) فقط بارهای شعاعی را در خود جای می دهند و بوشهای فلنج دار می توانند بارهای شعاعی و محوری را در یک جهت قرار دهند.
هر ترکیبی از طراحی بوش و مواد دارای ویژگی های مشخصی است و بوش را به ویژه برای کاربردهای خاص مناسب می کند.

بیشتر