نوارهای کشویی خشک کامپوزیت SKF برای کاربردهایی طراحی شده اند که فضای محوری محدود است ، تعمیر و نگهداری امکان پذیر نیست و ممکن است گرسنگی روان کننده رخ دهد. نوارها را می توان خم کرد ، فشار داد و یا از روی آنها ساخت ، راهنماهای خطی مسطحی ایجاد کرد ، به عنوان مثال ، پروفیل های L- یا V شکل یا انواع دیگر اجزای کشویی خشک ، و متناسب با کاربرد واقعی است.

بیشتر