یاتاقان های ساده کروی تراست دارای یک سطح کروی محدب بر روی واشر شافت و یک سطح کروی مقعر مربوطه در واشر محفظه هستند. هدف اصلی آنها قرار دادن بارهای محوری است اما می توانند بارهای ترکیبی (شعاعی و محوری) را نیز در خود جای دهند. هنگامی که بارهای شعاعی بزرگتر هستند ، توصیه می شود که یاتاقان های رانش را با یاطاقان شعاعی در سری بعد GE ترکیب کنید. یاطاقان ساده کروی تراست قابل جدا شدن هستند ، به عنوان مثال واشرهای شفت و محفظه را می توان جداگانه نصب کرد.

بیشتر