یاتاقان های ساچمه ای زاویه ای تماس SKF قابل تفکیک هستند ، به عنوان مثال واشرها و مجموعه های توپی و قفسی را می توان به طور مستقل از یکدیگر نصب کرد. اگرچه در ابتدا برای پشتیبانی از میزهای دوار سکوهای حفاری طراحی شده اند ، اما برای کاربردهای دیگر نیز مناسب هستند.
جزئیات محصول