نحوه ی خرید و سفارش غلطک پشتیبانی

غلتک های پشتیبانی SKF (غلتک های پیست نوع یوغ) به گونه ای طراحی شده اند که در همه مسیرها اجرا می شوند و در درایوهای بادامک ، سیستم های نوار نقاله و غیره استفاده می شوند. آنها براساس سوزن (شکل 1) یا استوانه ای (شکل 2) ساخته شده اند یاطاقان غلتکی SKF آنها را برای نصب آماده می کند. آنها در چندین طرح و مدل موجود هستند: با (شکل 1) یا بدون (شکل 2) قفس با (شکل 1) یا بدون (شکل 3) حلقه های فلنج با یا بدون حلقه داخلی با یا بدون مهر و موم (مهر و موم شده یا باز) با حلقه خارجی دارای مشخصات سطح: تاج گذاری به عنوان استاندارد استوانه ای (تخت) جزئیات محصول
 • بدون حلقه فلنج ، بدون حلقه داخلی
 • بدون حلقه فلنج ، با حلقه داخلی
 • با حلقه های فلنج
DesignationPrincipal dimensionsBasic load ratingsMaximum radial loads
dynamicstaticdynamicstatic
[]D[mm]Fw[mm]C[mm]C[kN]C0[kN]Fr[kN]F0r[kN]
RSTO 5 TN1677.82.512.53.555
RNA 22/6.2RS191011.84.023.652.553.6
RSTO 6 TN19109.83.744.54.256.1
RNA 22/8.2RS241211.84.684.555.37.5
RSTO 8 TN24129.84.135.47.510.8
RNA 2200.2RS301413.86.67.51217.3
RSTO 10301411.88.258.88.512.2
RNA 2201.2RS321613.87.048.511.616.6
RSTO 12321611.88.89.88.312
RNA 2202.2RS352013.87.489.39.513.7
RSTO 15352011.89.1310.67.110
RNA 2203.2RS402215.89.5213.215.322
RSTO 17402215.814.217.61217.3
RNA 2204.2RS472517.816.11817.625.5
RSTO 20472515.816.121.218.626.5
RNA 2205.2RS523017.816.82017.324.5
RSTO 25523015.816.522.81826
RNA 2206.2RS623519.817.925.528.540.5
RSTO 30623819.822.934.523.633.5
RNA 2207.2RS724222.722.435.53854
NA 22/6.2RS19611.8124.023.652.553.6
NA 22/6.2RSX19611.8124.023.652.553.6
STO 6 TN1969.8103.744.54.256.1
STO 6 XTN1969.8103.744.54.256.1
NA 22/8.2RS24811.8124.684.555.37.5
NA 22/8.2RSX24811.8124.684.555.37.5
STO 8 TN2489.8104.135.47.510.8
STO 8 XTN2489.8104.135.47.510.8
NA 2200.2RS301013.8146.67.51217.3
NA 2200.2RSX301013.8146.67.51217.3
STO 10301011.8128.258.88.512.2
STO 10 X301011.8128.258.88.512.2
NA 2201.2RS321213.8147.048.511.616.6
NA 2201.2RSX321213.8147.048.511.616.6
STO 12321211.8128.89.88.312
STO 12 X321211.8128.89.88.312
NA 2202.2RS351513.8147.489.39.513.7
NA 2202.2RSX351513.8147.489.39.513.7
STO 15351511.8129.1310.67.110
STO 15 X351511.8129.1310.67.110
NA 2203.2RS401715.8169.5213.215.322
NA 2203.2RSX401715.8169.5213.215.322
STO 17401715.81614.217.61217.3
STO 17 X401715.81614.217.61217.3
NA 2204.2RS472017.81816.11817.625.5
NA 2204.2RSX472017.81816.11817.625.5
STO 20472015.81616.121.218.626.5
STO 20 X472015.81616.121.218.626.5
NA 2205.2RS522517.81816.82017.324.5
NA 2205.2RSX522517.81816.82017.324.5
STO 25522515.81616.522.81826
STO 25 X522515.81616.522.81826
NA 2206.2RS623019.82017.925.528.540.5
NA 2206.2RSX623019.82017.925.528.540.5
STO 30623019.82022.934.523.633.5
STO 30 X623019.82022.934.523.633.5
NA 2207.2RS723522.72322.435.53854
NA 2207.2RSX723522.72322.435.53854
STO 35723519.82024.6393651
STO 35 X723519.82024.6393651
NA 2208.2RS804022.72327.540.535.551
NA 2208.2RSX804022.72327.540.535.551
STO 40804019.82023.83934.549
STO 40 X804019.82023.83934.549
NA 2210.2RS905022.72328.14334.550
NATR 516511122.8632.73.9
NATR 5 PP16511122.8632.73.9
NATR 5 PPX16511122.8632.73.9
NATR 5 X16511122.8632.73.9
NATV 516511124.2963.555.1
NATV 5 PP16511124.2963.555.1
NATV 5 PPX16511124.2963.555.1
NATR 619611123.33.83.755.4
NATR 6 PP19611123.33.83.755.4
NATR 6 PPX19611123.33.83.755.4
NATR 6 X19611123.33.83.755.4
NATV 619611124.737.354.756.8
NATV 6 PP19611124.737.354.756.8
NATV 6 PPX19611124.737.354.756.8
NATR 824814154.575.168.65
NATR 8 PP24814154.575.168.65
NATR 8 PPX24814154.575.168.65
NATR 8 X24814154.575.168.65
NATV 824814157.4811.6811.4
NATV 8 PP24814157.4811.6811.4
NATV 8 PPX24814157.4811.6811.4
NATR 10301014156.826.468.65
NATR 10 PP301014156.826.468.65
NATR 10 PPX301014156.826.468.65
NATR 10 X301014156.826.468.65
NATV 103010141510.113.48.512.2
NATV 10 PP3010141510.113.48.512.2
NATV 10 PPX3010141510.113.48.512.2
NATR 12321214157.046.868.5
NATR 12 PP321214157.046.868.5
NATR 12 PPX321214157.046.868.5
NATR 12 X321214157.046.868.5
NATV 123212141510.514.38.512
NATV 12 PP3212141510.514.38.512
NATV 12 PPX3212141510.514.38.512
NATR 15351518199.5211.27.210.4
NATR 15 PP351518199.5211.27.210.4
NATR 15 PPX351518199.5211.27.210.4
NATR 15 X351518199.5211.27.210.4
NATV 153515181913.821.61014.3
NATV 15 PP3515181913.821.61014.3
NATV 15 PPX3515181913.821.61014.3
NUTR 15 A3515181916.817.68.6512.2
NUTR 15 X3515181916.817.68.6512.2
PWTR 15.2RS3515181911.911.48.6512.5
NATR 174017202112.51510.214.6
NATR 17 PP4017202112.51510.214.6
NATR 17 PPX4017202112.51510.214.6
NATR 17 X4017202112.51510.214.6
NATV 174017202117.928.51420
NATV 17 PP4017202117.928.51420
NATV 17 PPX4017202117.928.51420
NUTR 17 A4017202119221420
NUTR 17 X4017202119221420
PWTR 17.2RS4017202113.814.313.719.6
NUTR 1542 A4215181920.123.221.631
NUTR 1542 X4215181920.123.221.631
PWTR 1542.2RS4215181914.2152231.5
NATR 204720242516.823.21927
NATR 20 PP4720242516.823.21927
NATR 20 PPX4720242516.823.21927
NATV 204720242524.64525.536.5
NATV 20 PP4720242524.64525.536.5
NATV 20 PPX4720242524.64525.536.5
NUTR 1747 A4717202122273043
NUTR 1747 X4717202122273043
NUTR 20 A4720242528.633.517.625
NUTR 20 X4720242528.633.517.625
PWTR 1747.2RS4717202115.717.63042.5
PWTR 20.2RS4720242522.924.518.326
NATR 255225242517.62519.327.5
NATR 25 PP5225242517.62519.327.5
NATR 25 PPX5225242517.62519.327.5
NATR 25 X5225242517.62519.327.5
NATV 255225242525.5482637.5
NATV 25 PP5225242525.5482637.5
NATV 25 PPX5225242525.5482637.5
NUTR 2052 A5220242531.9393042.5
NUTR 2052 X5220242531.9393042.5
NUTR 25 A5225242529.7361825.5
NUTR 25 X5225242529.7361825.5
PWTR 2052.2RS5220242525.52930.544
PWTR 25.2RS5225242523.826.518.626.5
NATR 30623028292232.523.634
NATR 30 PP623028292232.523.634
NATR 30 PPX623028292232.523.634
NATV 306230282931.4613144
NATV 30 PP6230282931.4613144
NATV 30 PPX6230282931.4613144
NUTR 2562 A6225242535.8484463
NUTR 2562 X6225242535.8484463
NUTR 30 A6230282941.347.52434.5
NUTR 30 X6230282941.347.52434.5
PWTR 2562.2RS6225242529.2364564
PWTR 30.2RS6230282931.932.520.429
NATR 35 PP7235282925.541.540.558.5
NATR 35 PPX7235282925.541.540.558.5
NATV 35 PP7235282935.876.55072
NATV 35 PPX7235282935.876.55072
NUTR 3072 A7230282948.4615376.5
NUTR 3072 X7230282948.4615376.5
NUTR 35 A7235282945.75733.547.5
NUTR 35 X7235282945.75733.547.5
PWTR 3072.2RS7230282939.64547.568
PWTR 35.2RS7235282935.840.52840
NATR 40 PP8040303229.75345.564
NATR 40 PPX8040303229.75345.564
NATV 40 PP8040303240.2935578
NATV 40 PPX8040303240.2935578
NUTR 3580 A8035282951.2685781.5
NUTR 3580 X8035282951.2685781.5
NUTR 40 A8040303257.2723245.5
NUTR 40 X8040303257.2723245.5
PWTR 3580.2RS8035282941.8505172
PWTR 40.2RS8040303241.84933.548
NUTR 45 A8545303258.37532.546.5
NUTR 45 X8545303258.37532.546.5
PWTR 45.2RS8545303242.9503448
NATR 50 PP9050303229.2534056
NATR 50 PPX9050303229.2534056
NATV 50 PP9050303239.696.55173.5
NUTR 4090 A9040303268.291.56390
NUTR 4090 X9040303268.291.56390
NUTR 50 A9050303258.37832.547.5
NUTR 50 X9050303258.37832.547.5
PWTR 4090.2RS9040303249.5626491.5
PWTR 50.2RS9050303242.95234.549
NUTR 45100 A10045303273.710480114
NUTR 45100 X10045303273.710480114
PWTR 45100.2RS10045303253.969.581.5116
NUTR 50110 A11050303278.111698140
NUTR 50110 X11050303278.111698140
PWTR 50110.2RS11050303257.278100143
NNTR 50X130X65.2ZL130506365179232224320
NNTR 55X140X70.2ZL140556870209275224320
NNTR 60X150X75.2ZL150607375238320265375
NNTR 65X160X75.2ZL160657375255345285405
NNTR 70X180X85.2ZL180708385330455375540
NNTR 80X200X90.2ZL200808890391540455640
NNTR 90X220X100.2ZL2209098100468670480680
NNTR 100X240X105.2ZL240100103105528780550780
NNTR 110X260X115.2ZL260110113115627930655950
NNTR 120X290X135.2ZL29012013313582512709001290
NNTR 130X310X146.2ZL310130144146952146010401500
 • صفحه اول
 • قبلی
 • صفحه آخر

بیشتر

کاربردها و موارد استفاده
 • فلزات
 • استخراج ، فرآوری مواد معدنی و سیمان
 • راه آهن
 • دست زدن به مواد
 • کشاورزی
 • ساخت و ساز
ویژگی ها و مزایا
 • بارهای شعاعی زیاد را در خود جای دهید حلقه بیرونی با دیواره ضخیم بارهای شعاعی زیادی را ممکن می کند ، در حالی که تحریف و تنش های خمشی را کاهش می دهد.
 • عمر طولانی سطح دوار حلقه بیرونی تاج دار برای کاربردهایی که ممکن است کج شدن حلقه بیرونی نسبت به مسیر رخ دهد یا در مواردی که تنش لبه باید به حداقل برسد ، مفید است.