یاطاقان غلتکی مخروطی چهار ردیف می تواند بارهای ترکیبی (شعاعی و محوری) را با سرعت کم تا متوسط ​​در خود جای دهد. آنها تقریباً به طور انحصاری در برنامه های رول کاری مانند آسیاب های نورد استفاده می شوند.
جزئیات محصول
 • طراحی TQO
 • طراحی TQI
DesignationPrincipal dimensionsBasic load ratingsDesign variant/feature
dynamicstatic
[]d[mm]D[mm]B[mm]T[mm]C[kN]C0[kN][]
331138 AG139.7200.025157.162160.348582080TQO/GWI
331480 G177.8247.65192.088192.08812303000TQO/GWI
BT4-0010 G/HA1C400VA903177.8247.65192.088192.08810202500TQOS/GW
BT4-0027 AG/HA1198.438284.162225.425225.42517603750TQO/GWI
BT4-0013 G/HA1C400VA903206.375282.575190.5190.511402500TQOS/GWI
BT4-0021 G/HA1206.375282.575190.5190.514003350TQO/WI
BT4-0035 E8/C35522029531531518604050TQOS/GW
BT4-0040 E8/C355220.662314.325239.712239.71221204000TQOS/GW
BT4-0020/HA124033824824825505500TQON/W
330782 AG241.478349.148228.6228.621605000TQO/GWI
330862 B244.475327.025193.675193.67518304300TQO/WI
BT4-0039 E8/C355254358.775268.875268.87530505700TQOS/GW
BT4-0014 G/HA1C400VA903266.7355.6230.188228.618704650TQOS/GWI
BT4B 328209 G/HA1C455266.7355.6230.188228.622005600TQO/GWI
BT4B 331168 B269.875381282.575282.57530807500TQO/WI
BT4-0012 G/HA1C500VA901276.225393.7269.875269.87527505850TQOS/GWISI
BT4-0011 G/HA1C500VA901279.4393.7269.875269.87527505850TQOS/GWISI
330540 AG279.578380.898244.475244.47522906400TQO/GWI
BT4-0026 A/PEX280406.4298.45298.4541509000TQO/WI
330337 AG285.75380.898244.475244.47522906400TQO/GWI
BT4-0015 G/HA1C400VA903285.75380.898244.475244.47522005500TQOS/GW
BT4B 331452 G/HA1288.925406.4298.45292.4535809000TQO/GWI
BT4B 331968 BG/HA1292.1422.275269.875269.87538008000TQON/GW
331492304.648438.048280.99279.430806950TQO/GWI
BT4B 328909 G/HA1VA901304.8501.65336.55336.5547309300TQOS/GWISI
330758 BG304.902412.648266.7266.729707500TQO/GWI
BT4-0004 G/HA1304.902412.648266.7266.731907500TQON/GW
BT4-8093 G/HA1VA90131043031031028606550TQOSN/GWSI
330870 BG317.5422.275269.875269.87533608150TQON/GW
BT4B 331161 AG/HA4317.5447.675327.025327.025440010800TQO/GWI
BT4B 331161 BG/HA1317.5447.675327.025327.025473010800TQON/GW
BT4B 334023 E1/C675317.5422.275269.875269.87528606550TQOSN/GWSI
BT4B 332647 G/HA1330.2444.5301.625301.62536909650TQO/GWI
BT4-8113 E2/C500330.302438.023247.6525434006400TQOSN/GWSI
331381333.375469.9342.9342.9489711400TQO/GWI
BT4-8160 E8/C475343.052457.09825425436007100TQON/GW
BT4-8160 E81/C400343.052457.09825425436007100TQOSN/GWSI
BT4-8160 E81/C475343.052457.09825425436007100TQOSN/GWSI
BT4B 328817 E1/C475343.052457.09825425433506400TQOSN/GWSI
BT4B 328817 EX1/C475343.052457.09825425431006400TQOSN/GWSI
BT4B 331228 G/HA1C200346.075488.95358.775358.775528012500TQO/GWI
331092 A347.662469.9292.1292.1380010200TQO/GWI
BT4-8070 G/HA1VA901347.662469.9292.1292.139108500TQOSN/GWSI
331271355.6488.95317.5317.5413011000TQO/GWI
BT4-8162 E8/C480355.6482.6265.113269.87541508150TQON/GW
BT4-8162 E81/C480355.6482.6265.113269.87541508150TQOSN/GWSI
BT4B 328870 EX1/C300355.6482.6265.113269.875TQOSN/GWSI
BT4B 328912 E1/C300355.6488.95317.5317.5510010000TQOSN/GWSI
BT4B 328912 E3/C675355.6488.95317.5317.5510010000TQOSN/GW
332059360510380380561014300TQO/GWI
331159 A368.3523.875382.588382.588627015000TQO/GWI
BT4-8033 G/HA1380560390360671013700TQOEN/GW
BT4-8086 G/HA1380540300300418010000TQON/GW
331149 E/C675384.175546.1400.05400.05800016600TQON/GW
BT4-8025 G/HA1C300VA903384.175546.1400.05400.05616015000TQOSN/GW
BT4B 334128/HA1384.175546.1400.05400.05644016600TQOT
BT4B 334042 E1/C575385.762514.35317.5317.5391010000TQOSN/GWSI
BT4B 332824 E/C475395545268288.948009500TQON/GW
BT4B 332824/HA1395545268288.939109500TQO/GWI
BT4-8147 G/HA1400600308308550011000TQON/GW
BT4-8126 E1/C575406.4562381381570013200TQOSN/GWSI
BT4-8161 E8/C500406.4546.1288.925288.925510010200TQON/GW
BT4-8161 E81/C500406.4546.1288.925288.925510010200TQOSN/GWSI
BT4B 328838 BG/HA1VA902406.4546.1288.925288.92541809500TQOSN/GWISI
BT4B 331347 AG/HA1406.4565.15381381605015600TQO/GWI
BT4B 334093 BG/HA1VA902406.4546.1330330440010200TQOSN/GWISI
BT4B 329004 G/HA1VA901409.575546.1334.962334.962484012000TQOS/GWISI
BT4B 331333 E/C350409.575546.151334.962334.962570013200TQON/GW
BT4B 331333 E/C575409.575546.1334.962334.962TQON/GW
BT4-8067 G/HA1VA902431.8571.5400400484012700TQOSNP/GWISI
BT4B 331226 AG/HA1431.8571.5336.55336.55495014000TQO/GWI
BT4B 331226 BG/HA1431.8571.5336.55336.55528014000TQON/GW
BT4B 331226/HA1431.8571.5336.55336.55495014000TQO/GWI
BT4B 334019 G/HA1431.8635440355.6660015000TQOE/GWI
332313440650353.5353.5660015000TQO/GWI
BT4-8124 E/C550440580360360TQON/GW
BT4B 328944 G/HA1VA901440650353.5353.5671013200TQOS/GWISI
BT4B 334055 ABG/HA1VA902440590480480765020000TQOSN/GWISI
330608 C447.675635463.55463.55825022000TQO/GWI
BT4-8044 G/HA1VA902450595404404594016300TQOSN/GWISI
BT4-8173 E8/C725450595368368655015300TQOSN/GWSI
BT4-8173 E81/C725450595368368655015300TQOSN/GWSI
BT4B 328365 EX/C725450595404404680016300TQO/GWI
BT4B 332773 E/C725450595368368680016300TQON/GW
331169 BG457.2596.9276.225279.4418010800TQO/GWI
331169 E/C500457.2596.9276.225279.4457010800TQON/GW
BT4-8125 E1/C725457.2606381381750016300TQOSN/GWISI
BT4B 328827 ABG/HA1VA902457.2596.9276.225279.4429010000TQOSN/GWISI
BT4-8111 E2/C725460610360360680014300TQOSN/GWISI
BT4B 331977 E/C725460610360360750016300TQO/GWI
BT4B 332502/HA1460625421421721020000TQO/WI
BT4B 328913 BG/HA1C555475600368368572016600TQON/GW
330886 B479.425679.45495.3495.3935022500TQO/GWI
332096 E/C725482.6615.95330.2330.2630015300TQON/GW
BT4-8163 E8/C725482.6615.95330.2330.2630014300TQON/GW
BT4-8163 E81/C725482.6615.95330.2330.2630014300TQOSN/GWSI
BT4-8163 E8A/C725482.6615.95330.2330.2630014300TQON/GW
BT4B 328842 E1/C325482.6615.95330.2330.2610013700TQOSN/GWSI
BT4B 331259 BG/HA1C325482.6647.7417.512417.512765020000TQON/GW
331090 E/C700489.026634.873320.675320.675TQON/GW
BT4-8135 E/C750490625385385710016300TQON/GW
BT4-8056 G/HA1500670400.05387.35721019300TQOE/GWI
331081 A501.65711.2520.7520.71020027500TQO/GWI
BT4-8167 E8/C775510655377379765017600TQON/GW
BT4-8167 E81/C775510655377379765017600TQOSN/GWSI
BT4B 331243 A/HA1520.7736.6400.05400.05748019600TQO/GWI
BT4-8043 G/HA1530680440440825023600TQON/GW
331978 BG540690400400748021200TQON/GW
BT4-8108 E/C625540690400400TQON/GW
331165 A558.8736.6322.265322.268627016600TQO/WI
331165 AG558.8736.6322.265322.268627016600TQO/GWI
BT4-8022 G/HA1VA919558.8736.6455.612457.2858023200TQOSN/GWOY
BT4B 330993 AG/HA1558.8736.6409.575409.575858023200TQON/GW
BT4B 334080 G/HA1VA901558.8736.6409.575409.575660020000TQOS/GWISI
BT4-8153 E/C775560700405405800021200TQON/GW
BT4B 328509/HA45609206186181650034000TQO.1/WI
BT4B 332666/HA1571.5812.8593.725593.7251320036000TQOT
331148 A584.2762396.875401.638765022400TQO/GWI
BT4B 331189 E/C600584.2730.25342.9349.25594017000TQO/GWI
BT4B 328888 BG/HA1VA901585.788771.525479.425479.4251020027500TQOSN/GWSI
BT4B 331093 BG/HA1585.788771.525479.425479.4251060030000TQON/GW
BT4B 331300 E/C775595.312844.55615.95615.951730039000TQON/GW
331625603.25857.25622.3622.31470040500TQO.1/GWI
BT4B 331625 E/C800603.25857.25622.3622.31830040500TQON/GW
331175 A609.6787.4361.95361.95737021200TQO/GWI
331175 BG/C355609.6787.4361.95361.95737021200TQO/GWI
331925609.6813.562479.425479.4251060030500TQO/GWI
BT4B 328871 G/HA1VA901609.6787.4361.95361.95682018600TQOS/GWISI
BT4B 328510/HA1620800363.5363.5748021600TQO/WI
BT4-8031 E/C8006258154804801320031000TQON/W
BT4-8137 G/HA1625815600600TQO/GWI
BT4B 332827 AG/HA165010305605601680038000TQO/GWI
BT4B 332833 G/HA46601070648.002648.0021940041500TQON.1/GW
331190660.4812.8365.125365.125671022400TQO/GWI
BT4B 331190 BG/HA1660.4812.8365.125365.125721022400TQON/GW
BT4B 332906/HA46769106206201420041500TQO.1/GWI
BT4B 334015 BG/HA1VA901679.45901.7552.45552.451320036000TQOSN/GWSI
BT4B 334016 AG/HA1VA901679.45901.7635542.451210036000TQOES/GWISI
BT4B 328349/HA16809307007001830054000TQOT
BT4B 328955 ABG/HA1VA902685.8876.3352.425355.6765020000TQOSN/GWISI
BT4B 331089 CG/HA1685.8876352.425355.6781022000TQON/GW
BT4-8109 E1/C800708.025930.275565.15565.151560037500TQOSN/GWSI
BT4B 332098 A/HA4708.025930.275565.15565.151300039000TQO.1/GWI
331351710900410410880026500TQO.1/GWI
BT4B 331351 BG/HA1710900410410968027000TQON/GW
BT4B 331351 E/C7757109004104101100027000TQON/GW
BT4-8139 G/HA1711.2914.4390390765019300TQON/GW
332244717.55946.15565.15565.151340040500TQO.1/GWI
BT4-8069 G/HA1VA901717.55946.15565.15565.151340036500TQOSN/GWSI
330803 A730.251035.05755.65755.652050058500TQO.1/GWI
BT4-8048 E/C7257509504104101080026500TQON.1/GW
BT4B 328376/HA475011306906902010046500TQO.1/WI
BT4-8121 E/C60078510106006001660043000TQON/GW
BT4B 331066 A/HA4825.51168.4844.55844.552600076500TQO.1/GWI
BT4B 330742 A/HA4863.61219.1876.38892810081500TQO.1/GWI
BT4B 331123 DG/HA1863.61130.3669.925669.9251980062000TQO/GWI
BT4B 332981/HA4877.8881220844.55844.552810076500TQO.1/GWI
330726 A938.2121270825.5825.52600081500TQO.1/GWI
BT4B 334031 AG/HA4100113608008002970085000TQON.1/GW
BT4B 334031/HA4C1800100113608008002750081500TQO.1
BT4B 328100/HA41070.0011399.997889.762889.76230300100000TQO.1/GWI
BT4-8150 G/HA41300172084084036900104000TQON.1/GW
BT4B 332997 B/HA1287.5440330.328441808500TQINT
BT4B 332997/HA1287.5440330.328441808500TQIT
BT4B 334056 B/HA1368.294523.875411.162366.712583015000TQI
BT4B 334048/HA1384.175546.1437.96384.175644016600TQI
BT4B 328305/HA1391.071550428.625384.175644016600TQIT
332297400540330295484012500TQI
BT4-8050/HA1400540295330484012500TQI
BT4B 332813 B/HA1C425406.445565.201409.575365.125605015600TQI
BT4B 334047/HA1415.925590.55479.96419.1721019300TQI
331999431.8571.5366.713320.675495014000TQI
BT4-8053/HA1450595388352550016300TQI
BT4-8052/HA1482.6647.7436.5401.638721020000TQI
BT4B 334125/HA1555.233761.873692.15536.5751170032000TQITE
BT4B 334099/HA477010408006501830053000TQITE.1
BT4B 332786/HA4872.7691181.1714.375628.652090057000TQIT.1
BT4B 328956/HA4872.8471181.1714.375628.652090057000TQIT.1
 • صفحه اول
 • قبلی
 • صفحه آخر

بیشتر


ویژگی ها و مزایا
 • عمر طولانی
  طرح چهار فنجانی (چهار حلقه بیرونی جداگانه) توزیع بهینه بار را در هر چهار ردیف غلتک فراهم می کند.
 • قابلیت اطمینان عملیاتی پیشرفته
  اتمام سطح بهینه شده روی سطح تماس غلطک ها و مسیرهای مسابقه از تشکیل یک فیلم روان کننده هیدرودینامیکی پشتیبانی می کند.
 • مقاومت در برابر سایش بهبود یافته است
  به طور خاص ، یاتاقان های SKF Explorer از فولاد بسیار تمیز و همگن ساخته شده اند و تحت یک عملیات حرارتی منحصر به فرد قرار می گیرند که مقاومت در برابر سایش را بهبود می بخشد.
 • عملکرد آب بندی بهتر با نشت کمتر و گرمای اصطکاکی کمتر
  طراحی بهینه شده مهر و موم ، محافظت بالا در برابر آلودگی خارجی را تضمین می کند اما اصطکاک و گرمای اصطکاک را پایین نگه می دارد. این طرح مهر و موم همچنین باعث حفظ بهتر روان کننده می شود ، تأثیرات محیطی را به حداقل می رساند و هزینه های نگهداری را کاهش می دهد.
 • ظرفیت حمل بار برابر برای یاتاقانهای مهر و موم شده و باز
  طراحی مهر و موم شده بهینه و طراحی جمع و جور داخلی را امکان پذیر می کند.
 • قابلیت تعویض کل تحمل
  یاتاقان های دارای و بدون حلقه های میانی و یاطاقان باز و مهر و موم شده با ابعاد خارجی یکسان در دسترس هستند. این امکان تعویض تحمل کامل بلبرینگ های طراحی استاندارد فعلی را با آنهایی که فاقد حلقه های میانی و یا با طراحی بهینه مهر و موم هستند ، فراهم می کند.
 • نصب جدا شده و بازرسی ساده تر
  طراحی های بهینه شده و بدون حلقه های میانی باعث می شود تا مجموعه ها و مهر و موم های قفس و غلتک را جدا و جدا کنید. این روشهای نصب ، پیاده سازی و همچنین بازرسی تعمیر و نگهداری را تسهیل می کند.
 • محوری محوری و کم هزینه برای گردن های رول
  گردن های رول می توانند نسبتاً کوتاه باشند ، به هیچ یاتاقان محوری جداگانه ای نیاز نیست و می توان از چوک های طراحی شده یکسان (شکل 1) در دو طرف رول استفاده کرد.
 • محل محوری ساده روی گردن های رول
  تلرانس های عرض حلقه داخلی سخت تر تحمل و اندازه گیری اجزای اطراف را تسهیل می کنند.