بلبرینگ: یاتاقان های توپی خودآرایی دارای دو ردیف توپ ، یک مسیر مسابقه کروی متداول در حلقه بیرونی و دو شیار عمیق مسابقه بدون وقفه در حلقه داخلی هستند. آنها به صورت باز یا مهر و موم شده موجود هستند. یاتاقان ها نسبت به عدم انطباق زاویه ای شافت نسبت به محفظه حساس نیستند (شکل 1) ، که می تواند به عنوان مثال ، با انحراف شافت ایجاد شود.
جزئیات محصول
فیلتر محصولات

کلیک کنید

ریست
DesignationPrincipal dimensionsBasic load ratingsSpeed ratings
dynamicstaticReference speedLimiting speed
[]d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
135 TN951962.510.487000045000
126 TN961962.470.487000045000
127 TN972272.650.566300040000
108 TN982272.650.566300040000
129 TN992683.90.8156000038000
1200 ETN9103095.531.185600036000
2200 E-2RS1TN91030145.531.1817000
2200 ETN91030148.061.735000034000
1201 ETN91232106.241.435000032000
1301 EM1237129.362.164000028000
1301 ETN91237129.362.164000028000
2201 E-2RS1TN91232146.241.4316000
2201 ETN91232148.521.94500030000
230112371711.72.73800028000
1202 ETN91535117.411.764500028000
1302 ETN915421310.82.63400024000
2202 E-2RS1TN91535147.411.7614000
2202 ETN91535148.712.043800026000
230215421711.92.93200024000
2302 E-2RS1TN915421710.82.612000
1203 ETN91740128.842.23800024000
1303 EM17471412.73.42800020000
1303 ETN917471412.73.42800020000
2203 E-2RS1TN91740168.842.212000
2203 ETN917401610.62.553400024000
230317471914.33.553000022000
2303 E-2RS1TN917471912.73.410000
1204 EKTN920471412.73.43200020000
1204 ETN920471412.73.43200020000
1304 ETN920521514.342600018000
2204 E-2RS1TN920471812.73.410000
2204 ETN920471816.84.152800020000
2304 E-2RS1TN920522114.349000
2304 M20522118.24.752600019000
2304 TN920522118.24.752600019000
1205 EKTN925521514.342800018000
1205 EM25521514.342800018000
1205 ETN925521514.342800018000
1305 EKTN9256217195.42200015000
1305 ETN9256217195.42200015000
2205 E-2RS1KTN925521814.349000
2205 E-2RS1TN925521814.349000
2205 EKTN925521816.84.42600018000
2205 ETN925521816.84.42600018000
2305 E-2RS1TN9256224195.47500
2305 ETN9256224277.12200015000
2305 M25622424.26.552200016000
11206 TN930624815.64.656700
1206 EKTN930621615.64.652400015000
1206 EM30621615.64.652400015000
1206 ETN930621615.64.652400015000
1306 EKTN930721922.56.81900013000
1306 ETN930721922.56.81900013000
2206 E-2RS1KTN930622015.64.657500
2206 E-2RS1TN930622015.64.657500
2206 EKTN930622023.86.72200015000
2206 ETN930622023.86.72200015000
230630722731.28.81800013000
2306 E-2RS1KTN930722722.56.86700
2306 E-2RS1TN930722722.56.86700
2306 K30722731.28.81800013000
2306 M30722731.28.81800013000
11207 TN93572521965600
1207 EKTN93572171962000013000
1207 EM3572171962000013000
1207 ETN93572171962000013000
1307 EKTN935802126.58.51600011000
1307 ETN935802126.58.51600011000
2207 E-2RS1KTN93572231966300
2207 E-2RS1TN93572231966300
2207 EKTN935722330.28.81800012000
2207 ETN935722330.28.81800012000
2307 E-2RS1KTN935803126.58.55600
2307 E-2RS1TN935803126.58.55600
2307 EKM35803139.711.21600012000
2307 EKTN935803139.711.21600012000
2307 EM35803139.711.21600012000
2307 ETN935803139.711.21600012000
11208 TN9408056196.555000
1208 EKTN940801819.96.951800011000
1208 ETN940801819.96.951800011000
1308 EKTN940902333.811.2140009500
1308 EM40902333.811.2140009500
1308 ETN940902333.811.2140009500
2208 E-2RS1KTN940802319.96.955600
2208 E-2RS1TN940802319.96.955600
2208 EKTN940802331.9101600011000
2208 ETN940802331.9101600011000
2308 E-2RS1KTN940903333.811.24800
2308 E-2RS1TN940903333.811.24800
2308 EKTN940903354161400010000
2308 EM40903354161400010000
2308 ETN940903354161400010000
11209 TN945855822.97.84500
1209 EKTN945851922.97.81700011000
1209 ETN945851922.97.81700011000
1309 EKTN945100253913.4120008500
1309 ETN945100253913.4120008500
2209 E-2RS1KTN945852322.97.85300
2209 E-2RS1TN945852322.97.85300
2209 EKTN945852332.510.61500010000
2209 ETN945852332.510.61500010000
2309 E-2RS1KTN945100363913.44300
2309 E-2RS1TN945100363913.44300
2309 EKTN9451003663.719.3130009000
2309 EM451003663.719.3130009000
2309 ETN9451003663.719.3130009000
11210 TN950905826.59.154300
1210 EKTN950902026.59.151600010000
1210 ETN950902026.59.151600010000
1310 EKTN9501102743.614120008000
1310 ETN9501102743.614120008000
2210 E-2RS1KTN950902322.98.154800
2210 E-2RS1TN950902322.98.154800
2210 EKTN950902333.811.2140009500
2210 ETN950902333.811.2140009500
2310501104063.720120008500
2310 E-2RS1KTN9501104043.6144000
2310 E-2RS1TN9501104043.6144000
2310 K501104063.720120008500
2310 M501104063.720120008500
1211 EKTN9551002127.610.6140009000
1211 ETN9551002127.610.6140009000
1311 EKTN9551202950.718110007500
1311 ETN9551202950.718110007500
2211 E-2RS1KTN9551002527.610.64300
2211 E-2RS1TN9551002527.610.64300
2211 EKTN955100253913.4120008500
2211 ETN955100253913.4120008500
2311551204376.124110007500
2311 K551204376.124110007500
2311 KM551204376.124110007500
2311 M551204376.124110007500
11212 TN9601106231.212.23400
1212 EKTN9601102231.212.2120008000
1212 ETN9601102231.212.2120008000
1312 EKTN9601303158.52290006300
1312 ETN9601303158.52290006300
2212 E-2RS1TN9601102831.212.23800
2212 EKTN9601102848.817110008000
2212 ETN9601102848.817110008000
2312601304687.128.595007000
2312 K601304687.128.595007000
2312 KM601304687.128.595007000
2312 M601304687.128.595007000
1213 EKTN9651202335.114110007000
1213 ETN9651202335.114110007000
1313 EKTN965140336525.585006000
1313 ETN965140336525.585006000
2213 E-2RS1KTN9651203135.1143600
2213 E-2RS1TN9651203135.1143600
2213 EKTN9651203157.220100007000
2213 ETN9651203157.220100007000
2313651404895.632.590006300
2313 K651404895.632.590006300
2313 M651404895.632.590006300
1214 ETN9701252435.814.6110007000
1314701503574.127.585006000
2214701253144.217100006700
2214 E-2RS1TN9701253135.814.63400
2314701505111137.580006000
2314 M701505111137.580006000
121575130253915.6100006700
1215 K75130253915.6100006700
1315751603779.33080005600
1315 K751603779.33080005600
2215 EKTN9751303158.52290006300
2215 ETN9751303158.52290006300
231575160551244375005600
2315 K75160551244375005600
2315 KM75160551244375005600
2315 M75160551244375005600
1216801402639.71795006000
1216 K801402639.71795006000
1316801703988.433.575005300
1316 K801703988.433.575005300
2216 EKTN980140336525.585006000
2216 ETN980140336525.585006000
231680170581354970005300
2316 K80170581354970005300
2316 KM80170581354970005300
2316 M80170581354970005300
1217851502848.820.890005600
1217 K851502848.820.890005600
1317851804197.53870004800
1317 K851804197.53870004800
2217851503658.523.680005600
2217 K851503658.523.680005600
2317 KM85180601405167004800
2317 M85180601405167004800
1218901603057.223.685005300
1218 K901603057.223.685005300
131890190431174467004500
1318 K90190431174467004500
2218901604070.228.575005300
2218 K901604070.228.575005300
2218 KM901604070.228.575005300
2318 KM90190641515763004500
2318 M90190641515763004500
1219951703263.72780005000
1219 K951703263.72780005000
131995200451335163004300
1319 K95200451335163004300
2219 KM951704383.234.570005000
2219 M951704383.234.570005000
2319 M95200671656460004300
12201001803468.93075004800
1220 K1001803468.93075004800
1320100215471435760004000
1320 K100215471435760004000
1320 KM100215471435760004000
22201001804697.540.567004800
2220 K1001804697.540.567004800
2220 KM1001804697.540.567004800
2220 M1001804697.540.567004800
2320 M100215731908056004000
12221102003888.43967004300
1222 K1102003888.43967004300
1322 KM110240501637253003600
1322 M110240501637253003600
2222110200531245260004300
2222 K110200531245260004300
2222 KM110200531245260004300
2222 M110200531245260004300
1224 KM120215421195363004000
1224 M120215421195363004000
1226 KM1302304612758.556003600
1226 M1302304612758.556003600
130301502255657.222.456003400
139402002806060.52843002600
139442203006060.52938002400
139482403206060.530.536002200
 • صفحه اول
 • قبلی
 • صفحه آخر

بیشترSKF در دستگاه پردازش منسوجات بیش از 3 برابر طول عمر بلبرینگ را افزایش می دهد

بخوانید که چگونه Nahar Industrial Enterprises Ltd. ، با خرابی و تکرار غلطک های غلتک راهنمای غلتک در طیف وسیعی از دستگاه های پیش تصفیه ، به دنبال راه حل برای SKF است. بیاموزید که یاطاقان ball های توپ خود تراز شونده SKF جدید به مدت 12 ماه بدون دردسر کار می کنند و بیش از 3 برابر عمر تحمل را افزایش می دهند.یاطاقان توپ ، خود تراز مهر و موم شده است

برای کارکرد بدون دردسر ، SKF بلبرینگ های خود تراز مهر و موم شده را در سری 22 و 23 ارائه می دهد. یاطاقان Se های مهر و موم شده در هر دو طرف دارای یک مهر و موم تماسی هستند که از روغن NBR مقاوم در برابر سایش ساخته شده و با یک درج ورق فولادی تقویت شده است (پسوند تعیین 2RS1). یاطاقان ball های توپ خود تراز مهر و موم شده برای عمر بلبرینگ روانکاری می شوند.

SKF یاطاقان توپ ، خود تراز برای صنعت نساجی

اسپیندل های نخ ریسی به دقت ، سرعت بالا ، خواص خود تراز قابل اعتماد و نگهداری کم نیاز دارند. بلبرینگ های خود تراز شونده SKF راه حل مناسب برای این کاربرد است. آنها اصطکاک بسیار کمی ایجاد می کنند و می توانند با سرعت زیاد کار کنند. آنها از قابلیتهای خود ترازبندی لازم برخوردار بوده و از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار هستند.آستین آداپتور – انتخاب کننده ابزار و لوازم جانبی

از ابزار و لوازم جانبی SKF در هنگام نصب یاتاقانهای غلتکی کروی SKF ، یاطاقان غلتکی توریدی CARB و یاطاقان توپهای خود تراز SKF بر روی آستین و شافت های مخروطی ، ابزار و لوازم جانبی صحیح استفاده می شود.
کاربردها و موارد استفاده
 • طرفداران صنعتی
 • کشاورزی
 • دست زدن به مواد
 • غذا و نوشیدنی
 • خمیر کاغذ و کاغذویژگی ها و مزایا
 • عدم انطباق استاتیک و پویا را انجام دهید
  یاتاقانها مانند یاتاقانهای غلتکی کروی یا یاطاقان CARB خود تراز هستند.
 • عملکرد عالی با سرعت بالا
  یاطاقان توپ های خود تراز ، اصطکاک کمتری نسبت به هر نوع دیگر یاتاقان نورد ایجاد می کنند ، که به آنها امکان می دهد حتی در سرعت های بالا خنک تر شوند.
 • حداقل نگهداری
  به دلیل تولید گرمای کم ، دمای تحمل کمتر است و منجر به افزایش طول عمر تحمل و بازه های نگهداری می شود.
 • اصطکاک کم
  انطباق بسیار شل بین توپها و حلقه بیرونی اصطکاک و گرمای اصطکاک را در سطح پایین نگه می دارد.
 • عملکرد عالی بار سبک
  بلبرینگ های خود تراز حداقل بار مورد نیاز را دارند.
 • نویز پایین
  بلبرینگ های خود تراز می توانند سر و صدا و سطح لرزش را کاهش دهند ، به عنوان مثال ، در فن ها.


پخش بلبرینگ

پخش بلبرینگ به چه صورت است ؟ بلبرینگ چیست ؟ چگونه می توان بلبرینگ را تهیه کرد ؟ بلبرینگ در خودرو چه کاربرد هایی دارد ؟ بهترین برند بلبرینگ دارای چه ویژگی هایی است ؟ مشخصات بلبرینگ های صنعتی چیست ؟ تفاوت بلبرینگ های واشردار و بدون واشر در چیست ؟ قسمت های بلبرینگ به چه صورت می باشد ؟ و … سوالاتی می باشد که در این مقاله به بررسی انها خواهیم پرداخت .

 اگر بخواهیم معنای لغوی کلمه بلبرینگ را بیان کنیم ان را یاتاقان توپی معنی می کنند .

در صنعت و ماشین های صنعتی مختلف ممکن است که وجود اصطکاک مشکلاتی را همانند ساییدگی ، خوردگی ، خراشیدگی و … ایجاد کند که ممکن است در کار اختلال ایجاد کند.

 در این شرایط است که از وسیله ای به نام بلبرینگ استفاده می کنند و با استفاده از ان اصطکاک گردشی را کاهش می دهند.

 بلبرینگ ها از وسیله های پر کاربرد در صنعت می باشند که از انها استفاده گسترده ای در ماشین ها و قطعات مختلف صنعتی می شود.

 بلبرینگ هایی که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند در حالت کلی دارای سه بخش اصلی می باشند،  همچنین از یک ساچمه با هدف اینکه بار بین دو بلبرینگ یا یاتاقان را انتقال دهند استفاده می کنند ، چرا که با گردش محورهایی که به بلبرینگ متصل هستند ساچمه هایی که بین انها قرار دارند در خلاف جهت شروع به گردش می کنند و باعث می شوند که میزان اصطکاک بسیار کاهش پیدا کند.

 میزان اصطکاک ها را با توجه به نوع چرخش و همچنین نوع بار انها میتوان در نوع های مختلف که هر کدام برای کاربردی خاص هستند تولید کرد که انتخاب بلبرینگ مناسب برای یک دستگاه صنعتی کاری تخصصی است که یا باید با استفاده از اطلاعات داخل بروشور و کاتالوگ دستگاه صورت گیرد و یا اینکه مهندسی مخصوص، بلبرینگ مناسب دستگاه را انتخاب کند.

 اگر بخواهیم به برخی از مهم ترین نوع های بلبرینگ ها اشاره کنیم برخی از پرکاربرد ترین انها عبارت است از :‌ بلبرینگ تماس زاویه ای ، بلبرینگ شیار عمیق ، بلبرینگ کف گرد ، بلبرینگ کم فالوور ، بلبرینگ های مقطع باریک ، بلبرینگ خود تنظیم ، بلبرینگ قفس و رولر ، بلبرینگ سوزنی ، بلبرینگ YNTN ، بلبرینگ مخروطی ، بلبرینگ تمام سرامیک ،بلبرینگ چشمی ، بلبرینگ شعاعی دما بالا ، بلبرینگ مفصلی ، بلبرینگ مینایاتوری ، بلبرینگ های استیل ، بلبرینگ ایگرگ TIMKEN و … می باشد که هرکدام برای کاربردی خاص تهیه شده است.

توضیح هر کدام از حوصله این مقاله خارج است شما می توانید با یک جست و جوی ساده در اینترنت اطلاعات کامل در رابطه با هر یک از نوع بلبرینگ که ذکر کردیم را مشاهده کنید .

کاربرد های مختلف بلبرینگ در خودرو

بلبرینگ در خودرو چه کاربرد هایی دارد ؟ همان طور که قبلا هم اشاره کردیم بلبرینگ ( ball bearing ) نوعی قطعه حساس و ضروری در ماشین ها و دستگاه های صنعتی می باشد که وظیفه ان، این است که مانع ایجاد اصطکاک و سایش سطح که در حال چرخش است شود.

 از بلبرینگ در خودروها نیز استفاده می شود.

مهم ترین بلبرینگ ها که در قسمت های مختلف خودرو قرار دارند عبارت است از :‌ ، بلبرینگ دنده هرزگرد ، بلبرینگ گیربکس ، بلبرینگ اکسل ، بلبرینگ فرمان ، بلبرینگ چرخ ، بلبرینگ دینام و بلبرینگ پلوس که در ادامه به کاربرد انها در خودرو ها خواهیم پرداخت.

 از مهم ترین کاربرد بلبرینگ ها در خودرو ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 ۱ ) کمک به انتقال قدرت بین قطعات : یکی از کاربرد های بلبرینگ ها در خودرو ها این است که می تواند کمک کند که قطعات شروع به چرخش کنند در شرایطی که از ایجاد اصطکاک در انتقال نیرو نیز جلوگیری می کنند .

۲ ) جلوگیری از ایجاد اصطکاک : همان طور که در کل مقاله اشاره کردیم اصلی ترین دلیل استفاده از انواع مختلف از بلبرینگ چه در خودرو و چه در دیگر ماشین ها این است که از هدررفت انرژی تحت تاثیر گرما و اصطکاک جلو گیری شود .

 ۳ ) پیشگیری از سایش قطعات و سطوح : به این مورد نیز قبلا اشاره کرده بودیم که با استفاده از بلبرینگ می توان که از قطعات در مقابل آسیب‌ های ناشی از ساییدگی مراقبت کرد زیرا که بلبرینگ ها از تماس‌ های تحلیلی و ایجاد خوردگی بین سطوح جلوگیری می کنند .

این سه مورد از مهم ترین و اصلی ترین کاربرد بلبرینگ در خودرو ها بود که می توان به انها اشاره کرد .قصد خرید بلبرینگ skf را دارید؟ حتما لینک را دنبال نمایید

روشهای خرید و فروش بلبرینگ

روش های خرید و فروش بلبرینگ

برخی از نکات وجود دارد که شما باید در هنگام خرید به ان توجه کنید.

 در این قسمت به برخی از فاکتور های مهم که در هنگام انتخاب و خرید بلبرینگ باید به انها توجه کنید اشاره خواهیم کرد.

 اول از همه باید بدانید که در حالت کلی توجه داشته باشید که بلبرینگ از اجزا و قطعات ضروری در ماشین ها و دستگاه های صنعتی می باشد ، پس حتما باید که در نوع ، جنس ، سایز  و در حالت کلی استاندارد ها و معیار های دستگاه شما انتخاب شود حتی اگر هزینه های بالایی را به همراه داشته باشد.

همچنین باید طبق اصول و و دستور عمل هایی که بر روی بروشور و کاتالوگ دستگاه مورد نظر شما قرار دارند و یا تشخیص متخصص انتخاب شوند ، چرا که بلبرینگ ها دارای انواع مختلف می باشند که هر کدام برای یک کاربرد و دستگاهی طراحی شده اند و شما باید که مناسب ترین را انتخاب کنید.

 بلبرینگ ها از حساس ترین قسمت ها در دستگاه می باشند و دارای مشخصه اصلی می باشند که کیفیت ، کاربرد و همچنین قیمت انها خیلی زیاد به این فاکتور بستگی دارد که این عامل همان نوع بار وارده می باشد که این نوع بار وارده می تواند سه حالت باشد که عبارت است از محوری ، شعاعی و یا تلفیقی.

 همچنین بلبرینگ هایی نیز وجود دارند که مخروطی می باشند که معمولا انتخاب بلبرینگ مخروطی مناسب تر و بهتر می باشد.

 پس در سخن اخر انتخاب و خرید بلبرینگ مناسب در حالت کلی به دو فاکتور مهم که همان میزان بودجه و زمان بارگزاری است بستگی دارد.

بهترین برند بلبرینگ دارای چه ویژگی هایی است؟

بهترین برند بلبرینگ دارای چه ویژگی هایی است ؟ همان طور که میدانید برای هر کالایی معیار ها و استاندارد هایی وجود دارد که باعث می شود ان کالا در بین موارد مشابه خود دارای کیفیت بیشتر و محبوبیت بیشتر شود.

حال برای بلبرینگ نیز اصولی وجود دارد که برند ها و شرکت های مختلف با رعایت انها محصولات با کیغیت را به بازار عرضه می دهند و به دلیل همین کیفیت نیز مردم علاقه دارند که برای دستگاه های خود از این نوع بلبرینگ ها استفاده کنند.

 از مهم ترین عواملی که باید به انها توجه زیادی شود می توان به:

 ۱ ) فضای موجود ( Available space ) یعنی اینکه بلبرینگ با توجه به اندازه های استاندارد باشد و درحالت کلی به درستی طراحی شده باشد .

 ۲ ) از جنس مواد مرغوب و مناسب تولید شده باشد که دارای طول عمر بالا هستند و سالیان سال می توانند برای شما کار کنند.

 ۳ ) ظرفیت تحمل بار و طول عمر ( Load Carrying capacity and Life ) باید به اندازه خوب و اصولی باشد . اگر به دنبال خرید رولبرینگ skf با ضمانت اصالت کالا هستید ای لینک را دنبال نمایید

مشخصات بلبرینگ های صنعتی چیست؟

مشخصات بلبرینگ های صنعتی چیست؟

بلبرینگ های صنعتی دارای چه مشخصه هایی هستند ؟ برای بررسی مشخصه های اصلی بلبرینگ های صنعتی ابتدا در حالت کلی ساختمان یک بلبرینگ صنعتی را مورد بررسی قرار دهیم.

 در حالت کلی می دانید که بلبرینگ های صنعتی قطعاتی هستند که با اینکه کوچک هستند اما دارای اجزای مختلف هستند که اگر بخواهیم به صورت خلاصه شرح دهیم، عبارت هستند از :

 ۱‌ ) همه بلبرینگ ها معمولا دارای دو رینگ هستند که عبارت است از رینگ های داخلی و خارجی .

در واقع این دو رینگ داخلی و خارجی همه اجزای دیگر را در دو سمت در بر می گیرند ، همچنین جنس انها نیز معمولا از آلیاژهای مقاوم فولاد می باشدکه دارای مقاومت و طول عمر خوبی می باشند.

 ۲ ) ساچمه یا رول: منظور از ساچمه یا رول همان اجزای غلتکی بلبرینگ است که این اجزای غلتکی با چرخش خود حرکت بلبرینگ را ایجاد می کنند.

 این ساچمه ها نیز بیشتر اوقات از جنس فولاد مقاوم می باشند .

 ۳ ) قفسه یا کیج: این قسمت در واقع همان بخشی است که ساچمه‌ ها در ان قرار می گیرند و از تماس آن‌ها با یکدیگر جلوگیری می کنند .

 همچنین این قفسه یا کیج ها باعث می شوند که رول‌ ها حرکت افقی و جانبی نداشته باشند . جنس قفسه ها نیز معمولا از فیبر ، فولاد یا برنج می باشد .

 ۴ ) کاسه نمد : کاسه نمد بین رینگ‌ ها و کیج می باشد  و همچنین در هر دو سمت کیج و بین رینگ داخلی و خارجی می باشد و یا تنها بین رینگ داخلی و کیج استفاده می شود .

 در واقع کار اصلی این کاسه نمد این است که این قطعه نوعی عایق در برابر نفوذ آب به درون بلبرینگ است.  به دنبال خرید گریس skf اصل هستید این لینک را دنبال نمایید

تفاوت بلبرینگ های واشردار و بدون واشر

تفاوت بلبرینگ های واشردار و بدون واشر

بلبرینگ های واشردار یکی از انواع بلبرینگ می باشد .

در حالت کلی بلبرینگ ها یا به صورت 2Z یا همان واشر فلزی هستند و یا به صورت آببنددار لاستیکی ( 2rs ) می باشند که هر کدام دارای برخی از مازیا و معایب می باشند که شما باید با توجه به شرایط دستگاه و همچنین بررسی همه جانبه مناسب ترین نوع از بلبرینگ را برای دستگاه خود انتخاب کنید.

 در این قسمت از مقاله به بررسی دو نوع از بلبرینگ ها که همان  Z2 و  2rs می پردازیم و برخی از مزایا و معایب این نوع از بلبرینگ را بیان خواهیم کرد.

 در حالت کلی اگر بخواهیم به برخی از مزایای  بلبرینگ ZZ یا 2Z اشاره کنیم ، مهم ترین انها عبارت است از : عدم افزایش دمای اضافی و همچنین ایجاد نکردن اصطکاک اضافی از مهم ترین مزیت های این نوع می باشد.

 همچنین علاوه بر این مقاوم در برابر نشتی گریس ، Touchless بودن ، عدم نیاز به روانکاری مجدد و … می باشد.

 اما در مقابل دارای برخی از معایب نیز می باشد که مهم ترین ان عدم امکان گریس کاری مجدد بلبرینگ می باشد .

 همان طور که گفتیم نوع دیگر از بلبرینگ ها نوع  2rs می باشد که اگر بخواهیم مهم ترین مزایای این نوع از بلبرینگ ها را نیز بررسی کنیم ، مهم ترین مزایای این نوع از بلبرینگ ها عبارت است از :

 عدم نیاز به روانکاری اولیه ، مقاومت نسبی بیشتر در برابر رطوبت نسبت به بلبرینگ ZZ ، امکان روانکاری و گریس کاری که بلبرینگ ZZ این قابلیت را ندارد ، مقاومت بالا در برابر ورود گرد و خاک و آلودگی های محیطی و … می باشد.

 اما باز هم این نوع از بلبرینگ ها دارای برخی از معایب نیز همانند بقیه بلبرینگ ها می باشند که مهم ترین عیب بلبرینگ 2rs این است که کاسه نمد لاستیکی اصطکاک به نسبت بالایی در مقایسه با بلبرینگ های واشر فلزی دارد .

 این ها از مهم ترین مزایا و معایب دو نوع از بلبرینگ های ZZ و 2rs می باشد که شما باید با توجه به ویژگی های مورد نیاز دستگاه و ماشین خود مناسب ترین نمونه را انتخاب کنید.

 همچنین توجه داشته باشید همان طور که قبلا هم اشاره کردیم انتخاب بلبرینگ مناسب باید با توجه به اطلاعات دستگاه شما  و نظر متخصص صورت بگیرد و شما نمی توانید به صورت دلخواه نوع بلبرینگ را برای دستگاه خود انتخاب کنید، زیرا که این دستگاه ها دارای حساسیت بالا و همچنین قیمت بالا می باشند .

بلبرینگ ها وسیله های بسیار کاربردی هستند که در هر وسیله ای که احتیاج به چرخش داشته باشد، استفاده می‌شوند، اما استفاده گسترده آنها در انواع خودروها و موتور است، آنها وظیفه دارند که بار های مختلفی نظیر بار شعاعی و محوری را تحمل کنند، از این رو انواع متفاوتی از آنها در بازار وجود دارد که تقریباً همه آنها یک کار را انجام می دهند‌ اما با توجه به نوع بار و مکانی که قرار است از آن استفاده شود، یکی از انواع ان انتخاب می شود، به عنوان مثال اگر به بلبرینگ فشار زیادی وارد شود باعث خرد شدن ساچمه های داخل بلبرینگ می شود، به همین دلیل از بلبرینگ هایی که ساچمه های ریز و کوچکی دارند در محل هایی که فشار زیاد نیست استفاده می شود، اما اگر قرار باشد فشار زیادی را تحمل کند، باید از بلبرینگ هایی با ساچمه های تخته ای یا به اصطلاح همان غلتکی استفاده کرد.

بلبرینگ ها طرز کار نسبتاً ساده‌ای دارند و در آنها بار از لایه های خارجی به گوی ها انتقال داده می شود و از گوی ها این فشار به لایه های داخلی انتقال می یابد و به خاطر شکل گوی ها که همیشه گرد هستند، باعث تماس کمتر آنها با لایه های درونی و بیرونی شده است. در واقع نقطه تماس بسیار کوچکی دارند و به همین دلیل خیلی نرم حرکت می کنند.

بلبرینگ چیست؟

 

اگر این سوال در ذهن شما ایجاد شده است که اصلا بلبرینگ چیست، باید خیلی ساده به شما بگوئیم که بلبرینگ ها یک نوع توپ چرخشی محسوب می شوند که باعث ایجاد چرخش در اجسام مختلف می شوند و وظایف مهم همانند انتقال قدرت بین قطعات اجسام را برای عهده دارند، همچنین آنها با کاهش اصطکاک مانع از سایش قطعات و خوردگی می شوند، بنابراین از آسیب دیدگی قطعات جلوگیری می کنند.

کاربرد بلبرینگ

بلبرینگ ها امروزه کاربرد بسیار وسیعی در صنعت دارند، به عنوان مثال در هر وسیله ای که نیاز به چرخش دارد استفاده می شوند و این چرخش ها به وسیله بلبرینگ ها انجام می شوند.

بلبرینگ ها انواع متفاوتی دارند که هر کدام از آنها بار خاصی را تحمل می کنند، نوع تحمل بار بلبرینگ ها با هم یکسان نیست و تفاوت هایی با هم دارند.

اگر بخواهیم گوشه ای از کاربرد بلبرینگ ها را بگوییم می توانیم به کاربرد آنها در انواع خودروهای سبک و سنگین، قطعات مختلف کارخانجات، ماشین آلات صنایع غذایی و دارویی، کارواش، انواع سیستم های حمل و نقل ( سرویس های حمل و نقل هوایی، دریایی، زمینی)، دستگاه‌های خودپرداز، دوچرخه ها، موتور سیکلت ها، اسکیت ها، آسانسورها، پله های برقی، تجهیزات پزشکی، وسایل جراحی، ابزار های تصویر برداری، دیگر ابزارهای های صنعتی همانند بالابر ها، دریل ها و هر وسیله دیگری که نیاز به چرخش داشته باشد، مانند صندلی های اداری و بعضی از قطعات کامپیوتری و غیره اشاره کنیم.

بلبرینگ شیار عمیق یا شش هزاری

یکی از انواع بلبرینگ ها، بلبرینگ های شیار عمیق هستند که می توان گفت از متداول ترین نوع بلبرینگ ها در بازار به شمار می روند. این نوع دارای یک شیار عمیق و دایره شکل با شعاع های برابر و هم اندازه ساچمه ای است که همین شیار باعث شده تا سطح تماس بالایی بین ساچمه ها و رینگ ها ایجاد شود و این موضوع باعث افزایش تحمل بار شعاعی و محوری این نوع بلبرینگ شده است که قدرت تحمل زیادی در سرعت های بالا دارد.

این نوع بلبرینگ ها در اصل همان بلبرینگ های شیاردار هستند که دارای انواع گوناگونی می باشند. این مدل از بلبرینگ ها از آنجایی که ساختار ساده‌ای دارند و تعویض آن ها آسان است، دارای طرفداران زیادی هستند.

بلبرینگ های شیار عمیق از ساچمه، رینگ داخلی و خارجی، قفسه تشکیل شده است. این بلبرینگ ها انواع متفاوتی دارند و انواع بلبرینگ شیار عمیق عبارت است از نوع تک ردیفه و دو ردیفه که در بعضی از آنها ساچمه ها به صورت یک ردیفه و بعضی دیگر به صورت دو ردیفه هستند.

بلبرینگ های شیار عمیق از آنجا که کارکردی بدون سر و صدا دارند، همچنین از قیمت نسبتا پایینی برخوردار هستند و اصطکاک کمی دارند و این ویژگی های مثبت باعث شده است که بسیار محبوب باشند و در صنایع زیادی مورد استفاده قرار گیرند و در ابعاد متفاوتی تولید شوند.

به بلبرینگ های شیار عمیق به اصطلاح شش هزاری نیز گفته می شود. از مهم ترین ویژگی های این بلبرینگ های شش هزاری می توان به داشتن شیارهای ساچمه ای و داشتن همخوانی دقیق بین شیار ها و ساچمه ها و همچنین یکپارچه بودن این شیارها اشاره کرد.

بلبرینگ های شیار عمیق به خاطر نظم و اندازه دقیق، تحمل بار شعاعی و محوری بالایی دارند.

اگر بخواهیم کاسه نمد بلبرینگ های شیار عمیق را بررسی کنیم، باید بگوییم که دارای دو نوع کاسه نمد فلزی و کاسه نمد لاستیکی است  که کاسه نمد فلزی تنها در یک طرف بلبرینگ قرار می گیرد و با پسوند z نمایش داده می شود و اگر در دو سمت آن کاسه نمد فلزی قرار گرفته باشد، آن را با نماد دو z مشخص می کنند.

یک نوع دیگر از بلبرینگ های شیار عمیق با خار فنری چفت کننده است، این مدل از بلبرینگ ها دارای جای خار است که باعث می شود با قرار گرفتن خار چفت کننده در این نوع از بلبرینگ محور تثبیت بیشتری داشته باشد و حداقل فضا را اشغال کند. این نوع از بلبرینگ را با نماد N نمایش می دهند که این نماد بعد از شماره فنی نوشته می شود.

یک نوع دیگر از بلبرینگ های شیار عمیق، نوع دو ردیفه است که بیشتر هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که باید تحمل بار زیادی داشته باشد، یا زمانی که باید شفت از دو طرف با لقی مشخص شده ای مهار شود. در اینجا از بلبرینگ دو ردیفه استفاده می کنند

در ساخت این نوع بلبرینگ باید دقت زیادی به کار برود، به گونه ای که باید کاملاً با یکدیگر مطابقت داشته باشند و راحت با هم جفت شوند، به گونه ای که بعد از نصب در این مدل از بلبرینگ دیگر نیازی نیست از حلقه یا فاصله گذار ها استفاده شود. این نوع از بلبرینگ با توجه به کارکردی که دارد، در سه حالت چیدمان می شود، اولین حالت پشت سر هم قرار می گیرند و آن را با نماد Dt نمایش می دهند که در این حالت محور ها از یک جهت بار را تحمل می کنند. حالت بعدی حالت پشت به پشت است و آن را با نمادDb نمایش می دهند. این مدل از بلبرینگ قادر به تحمل بار محوری از دو طرف است و به این دلیل که می‌تواند بار را از دوطرف تحمل کند، نسبت به مدل قبل از استحکام بیشتری برخوردار است.

حالت بعدی، حالات قرارگیری بلبرینگ به صورت روبروی هم است، در این حالت مانند مدل قبل از دو طرف بار را تحمل می کند اما آن استحکام ندارد.

بلبرینگ تماس زاویه ای یا هفت هزاری

مدل دیگر از بلبرینگ ها نوع تماس زاویه ای آنها است که به بلبرینگ های هفت هزاری نیز معروف هستند. این مدل ها می توانند نیروی محوری را فقط در یک جهت تحمل کنند، اما ویژگی منحصر به فردی که دارند سطوح غلتش است که سطح داخلی و خارجی آنها در جهت محور بلبرینگ جابجا می شود و همین نکته باعث شده تا این مدل از بلبرینگ ها برای تحمل بار های ترکیبی مناسب باشند و بتواند آنها را همزمان تحمل کنند.

در این مدل شیار ها به گونه ای قرار گرفته اند که با زاویه تماس مشخصی بتوانند نیرو را از یک رینگ به رینگ دیگر انتقال دهند، این ویژگی در بلبرینگ های تماس زاویه ای باعث شده است تا کارایی خیلی بهتری نسبت به بلبرینگ های شیار دار داشته باشند و قدرت تحمل بار محوری آنها بیشتر باشد.

بلبرینگ های تماس زاویه ای نیز مانند دیگر بلبرینگ ها انواع متفاوتی دارند که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم. انواع بلبرینگ تماس زاویه ای عبارتند از :

اولین نوع بلبرینگ های یک ردیفه است، آنها دارای زاویه تماس ۴۰درجه هستند و از همدیگر جدا نمی شوند که این باعث شده تا بتوانند در سرعت های بسیار بالا کار کنند، معمولا از نوع عادی این مدل برای زمانی که نیروی محوری فقط از یک جهت وارد می شود استفاده می کنند، اما از نوع مشترک آن که معمولاً از چند بلبرینگ در آن استفاده می شود برای زمانی که نیروهای متفاوتی وارد می شود استفاده می کنند.

این مدل از بلبرینگ ها دارای یک ردیف ساچمه هستند و به صورت دوتایی استفاده می شوند و هنگامی که از دوتای آنها استفاده می کنیم می توانیم به هر صورتی نسبت به یکدیگر تنظیم شان کنیم، به صورتی که لقی مثبت و یا منفی آنها دارای توزیع مناسبی باشد.

هنگامی که از این بلبرینگ استفاده می کنیم نیازی به استفاده از فاصله پرکن نداریم و زمانی که نوع یک ردیفه آن به تنهایی قادر به تحمل نیروی وارده نباشد و یا نیرو از دو جهت وارد شود، از دو بلبرینگ استفاده می کنیم.

نوع دیگر بلبرینگ های تماس زاویه ای، نوع دو ردیفه است. زاویه تماسی که این بلبرینگ ها را ایجاد می کند، تقریبا ۳۲ درجه است و بدون شیار و ساچمه هستند. البته نوع شیار و ساچمه خور نیز دارند.

یک نوع از بلبرینگ های تماس زاویه ای دو ردیفه که در بازار وجود دارد چهار نقطه تماس شیار با ساچمه را دارد که در اصل یک نوع بلبرینگ تک ردیفه به حساب می آید که می تواند بار محوری را از دو طرف تحمل کند و زاویه تماس آنها ۳۵ درجه است. ویژگی مثبت دیگر انها این است که فضای کمی را اشغال می کنند.

بلبرینگ های تماس زاویه ای یک ردیفه دارای لقی کمی هستند و وقتی که پشت به پشت یا رو به روی به هم جا زده می شوند این لقی را کاهش می دهند، اما نوع دو ردیفه آنها دارای لقی نرمال تری هستند، به گونه ای که لقی آنها بین ۵ تا ۵۵ می تواند باشد.

گاهی اوقات بلبرینگ هایی در بازار وجود دارند که لقی آنها از این مقدار کمتر و یا بیشتر است که این نوع از بلبرینگ ها استاندارد نیستند و استفاده از آنها چندان متداول نیست.

اگر بخواهیم راجب به طراحی داخلی بلبرینگ های تماس زاویه ای صحبت کنیم باید به این موضوع اشاره کنیم که طراحی بعضی از آنها به گونه ای است که باید به صورت دوتایی به کار برده شود و این دو باید کاملاً با همدیگر جفت شوند تا بعد از نصب به لقی دلخواه برسند.

یکی از نکات بسیار مهم و تاثیرگذار در نصب بلبرینگ ها، میزان لقی آنها است که در نحوه عملکرد آنها بسیار تاثیرگذار است و باید هنگام نصب آن دقت زیادی به کار برده شود، به عنوان مثال اگر نصب به گونه ای انجام شود که لقی آن زیاد باشد، بلبرینگ نمی‌تواند از تمام توانایی خود در تحمل بار استفاده کند و گاهی اوقات اصطکاک اولیه آن زیاد می شود و این اصطکاک زیاد باعث تولید گرما می شود، در نتیجه بلبرینگ کارکرد خوب و قابل انتظاری را به ما نمی‌دهد.

بلبرینگ هایی که به صورت دو تایی هستند باید به صورت پشت به پشت یا رو به روی هم قرار می گیرند، اگر نیرو فقط به یکی از آنها اعمال شود باعث به وجود آمدن صدا، گاهی گسیختگی در لایه روانکار و زیاد شدن تنش قفسه می شود که اگر چنین اتفاقی افتاد، بلبرینگ نباید لقی داشته باشد.

بلبرینگ خود تنظیم

بلبرینگ های خود تنظیم در دو طرف خود شیار دارند و در طرف دیگر سطح کروی دارند و زمانی که محور با پوسته دارای انطباق نباشد یا اینکه محور دارای خیز باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

این بلبرینگ ها همانطور که از اسمشان پیداست، خاصیت خود تنظیمی دارند. بلبرینگ های خود تنظیم نیز مانند دیگر بلبرینگ ها انواع متفاوتی دارند و انواع بلبرینگ خود تنظیم عبارتند از نوع دو ردیفه و تک ردیفه که در طرح و اندازه های گوناگون در بازار وجود دارند که آنها بر اساس طرح و اندازه شامل دو نوع بدون کاسه نمد و با کاسه نمد هستند.

یک نوع از این بلبرینگ ها، بلبرینگ های خود تنظیم بوش بلند هستند که دارای ساچمه داخلی استوانه ای شکل با یک شیب به نسبت یک به دوازده است. بلبرینگ های خود تنظیم که دارای کاسه نمد هستند، کاسه نمد آنها معمولاً از جنس لاستیک است و دارای صفحات و لایه های تقویت شده می باشد و همچنین محدوده حرارتی نسبتاً خوبی دارد. در این نوع بلبرینگ ها کاسه نمد نسبت به آب و روغن مقاوم است و مانع نفوذ آن ها به داخل بلبرینگ می شود.

یک نوع دیگر از بلبرینگ های خود تنظیم، بلبرینگ ساچمه بشکه ای دو ردیفه نام دارد. این نوع بلبرینگ در مکان هایی که ظرفیت تحمل بار بلبرینگ خود تنظیم به اندازه کافی نیست، کاربرد دارد.

بلبرینگ هایی که با پسوند E نمایش داده می شوند، دارای ظرفیت تحمل بار بیشتری نسبت به انواع دیگر بلبرینگ ها هستند و طراحی آنها بهتر و پیشرفته تر است، به همین دلیل بلبرینگ های نوع E بیشترین بار را تحمل می کنند و مقاوم تر هستند، از این رو دارای عمر طولانی تری نسبت به بقیه بلبرینگ ها هستند. این نوع معمولاً دارای قفسه فیبری مخصوصی می باشد.

اگر بخواهیم اجزای بلبرینگ خود تنظیم را معرفی کنیم باید بگوییم این نوع بلبرینگ ها دارای اجزای مختلفی هستند، آنها معمولاً دارای قفسه، ساچمه های کروی و رینگ خارجی می باشد.

کاربرد بلبرینگ های خود تنظیم بسیار وسیع است، به طوری که می توان گفت در تمام ماشین آلات صنعتی استفاده می شوند و جایگزین بسیار مناسبی برای بلبرینگ های شیار عمیق به حساب می آیند.

یکی دیگر از علت هایی که باعث محبوبیت بلبرینگ های خود تنظیم شده است، مزایای این نوع از بلبرینگ است. از جمله مزایای آنها می‌توان به طول عمر بسیار بالا و کم بودن درصد خطای آنها، عملکرد خوب آنها در سرعت بالا و همچنین ایجاد سر و صدای کم در هنگام کار اشاره کرد.

یکی دیگر از عمده‌ترین دلایل استفاده از این بلبرینگ ها این است که به دلیل داشتن ساچمه های دو ردیفه همراه با یک شیار مشترک کروی، این توانایی را دارند هنگامی که تطابق به درستی صورت نگرفته، به درستی کار کنند و مورد استفاده قرار گیرند.

یاتاقان بلبرینگ یا بلبرینگ ایگرگ (UC)

بلبرینگ ایگرگ که در اصطلاح به یاتاقان معروف است، در اصل نوعی از بلبرینگ های شیار عمیق به حساب می اید. این نوع از بلبرینگ ها در دو جهتشان کاسه نمد دارند و دارای شکل قوسی در حلقه بیرونی شان هستند.

بلبرینگ یاتاقان ایگرگ این توانایی را دارد تا نا هماهنگی شفت را جبران کند، اما قابلیت این را ندارد که حرکت محوری داشته باشد، این نوع از بلبرینگ ها به خاطر طراحی خاصی که دارد تا حدودی نیاز به تعمیر و نگهداری ندارد و همچنین نصب آن ها آسان و ایمن است و از آنجا که عمر طولانی دارد، باعث کاهش هزینه تعمیرات و نگهداری شده است، همین ویژگی های مثبت بهره وری آن ها را افزایش داده است.

این نوع از بلبرینگ در انواع و مدل های گوناگونی تولید می شوند، به همین دلیل استفاده گسترده ای در ماشین آلات کشاورزی، دستگاه نساجی، سیستم های مختلف کارواش و غیره دارند و جنس قفسه های بلبرینگ ایگرگ بیشتر از فولاد، برنج و فیبر است.

بلبرینگ کف گرد

یکی از رایج ترین بلبرینگ ها، بلبرینگ های کف گرد هستند. این بلبرینگ ها برای بار های محوری مناسب می باشند و معمولاً آنها به صورت یک و دو طرفه ساخته می شوند.

بلبرینگ های کف گرد از آنجا که دارای دقت و عملکرد بسیار بالایی هستند و قدرت تحمل بار زیادی دارند، توانسته اند محبوبیت زیادی داشته باشند.

بلبرینگ های کف گرد نیز دارای انواع متفاوتی می باشند که از جمله انواع بلبرینگ کف گرد می توان به بلبرینگ های یک طرفه، یک طرفه دارای واشر محفظه، کف گرد دو طرفه و بلبرینگ های یک ردیفه اشاره کرد که بلبرینگ های یک جهته برای تحمل بار همراه با موقعیت‌دهی یک طرفه به شفت مناسب می باشد. این نوع از بلبرینگ های کف گرد اصلا برای تحمل نیروی شعاعی مناسب نیستند و نباید نیروی شعاعی به آنها وارد شود. آنها از قفسه، ساچمه، واشر، شیار و ساچمه تشکیل شده اند و در طرح های مختلفی نظیر تخت و قوسی شکل ساخته می شوند.

نوع دو ردیفه می‌تواند بار محوری را از دو طرف تحمل کند، هر چند که این مدل نیز مانند نوع یک ردیفه نمی تواند بار شعاعی را تحمل کند و اجزای تشکیل دهنده آن قفسه، ساچمه، واشر شافت همراه با دو ساچمه در دو طرف آن می باشد و مانند نوع یک ردیفه شکل مسطح یاقوتی شکل می تواند داشته باشد.

جنس قفسه کف گرد دو ردیفه از جنس فولاد های پرس شده است و گاهی اوقات نیز از برنج های ماشین کاری شده ساخته می شود. گاهی اوقات جنس بلبرینگ های کف گرد را پلاستیکی انتخاب می کنند، انتخاب جنس آن بیشتر به محیطی که قرار است در آن قرار گیرد بستگی دارد، مثلاً در بعضی از مواقع استفاده از بلبرینگ های فلزی به خاطر رطوبت بالا باعث به وجود آمدن مشکلاتی از قبیل زنگ زدگی و کاهش عمر بلبرینگ می شود، به همین دلیل از نوع پلاستیکی آن استفاده می کنند که هم در مقابل رطوبت مقاوم است و هم سبک تر است و همچنین نیازی به روان کاری ندارد.

یک ویژگی مثبت دیگر بلبرینگ های پلاستیکی کف گرد، غیرمغناطیسی بودن آنها است.

بلبرینگ های کف گرد دارای انواع متفاوتی مانند کارواش سوزنی و غیره می باشند. بلبرینگ کف گرد کارواش برای صنایع ماشینی استفاده نمی شود، این نوع بلبرینگ که بهNTB معروف است، بیشتر در ردیف کاری کارواش قرار می گیرند. آنها از دو پولک و یک ساچمه ی نگهدارنده استوانه ای شکل ساخته شده اند.

بلبرینگ های کف گرد سوزنی نوعی خاص از بلبرینگ ها به حساب می آید که دارای ساچمه ای استوانه شکل و سوزنی مانند است و توانایی نگهداری تعداد زیادی از ساچمه ها را دارد. این نوع بلبرینگ قطر کمی دارد و سطح تماس بالایی با سطوح دارد و همین ویژگی باعث شده تا بتواند بار بیشتری را تحمل کند و سختی بالایی نیز دارد.