بلبرینگ های خود تنظیم

بلبرینگ: یاتاقان های توپی خودآرایی دارای دو ردیف توپ ، یک مسیر مسابقه کروی متداول در حلقه بیرونی و دو شیار عمیق مسابقه بدون وقفه در حلقه داخلی هستند. آنها به صورت باز یا مهر و موم شده موجود هستند. یاتاقان ها نسبت به عدم انطباق زاویه ای شافت نسبت به محفظه حساس نیستند (شکل 1) ، که می تواند به عنوان مثال ، با انحراف شافت ایجاد شود.
جزئیات محصول
فیلتر محصولات

کلیک کنید

ریست
DesignationPrincipal dimensionsBasic load ratingsSpeed ratings
dynamicstaticReference speedLimiting speed
[]d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
135 TN951962.510.487000045000
126 TN961962.470.487000045000
127 TN972272.650.566300040000
108 TN982272.650.566300040000
129 TN992683.90.8156000038000
1200 ETN9103095.531.185600036000
2200 E-2RS1TN91030145.531.1817000
2200 ETN91030148.061.735000034000
1201 ETN91232106.241.435000032000
1301 EM1237129.362.164000028000
1301 ETN91237129.362.164000028000
2201 E-2RS1TN91232146.241.4316000
2201 ETN91232148.521.94500030000
230112371711.72.73800028000
1202 ETN91535117.411.764500028000
1302 ETN915421310.82.63400024000
2202 E-2RS1TN91535147.411.7614000
2202 ETN91535148.712.043800026000
230215421711.92.93200024000
2302 E-2RS1TN915421710.82.612000
1203 ETN91740128.842.23800024000
1303 EM17471412.73.42800020000
1303 ETN917471412.73.42800020000
2203 E-2RS1TN91740168.842.212000
2203 ETN917401610.62.553400024000
230317471914.33.553000022000
2303 E-2RS1TN917471912.73.410000
1204 EKTN920471412.73.43200020000
1204 ETN920471412.73.43200020000
1304 ETN920521514.342600018000
2204 E-2RS1TN920471812.73.410000
2204 ETN920471816.84.152800020000
2304 E-2RS1TN920522114.349000
2304 M20522118.24.752600019000
2304 TN920522118.24.752600019000
1205 EKTN925521514.342800018000
1205 EM25521514.342800018000
1205 ETN925521514.342800018000
1305 EKTN9256217195.42200015000
1305 ETN9256217195.42200015000
2205 E-2RS1KTN925521814.349000
2205 E-2RS1TN925521814.349000
2205 EKTN925521816.84.42600018000
2205 ETN925521816.84.42600018000
2305 E-2RS1TN9256224195.47500
2305 ETN9256224277.12200015000
2305 M25622424.26.552200016000
11206 TN930624815.64.656700
1206 EKTN930621615.64.652400015000
1206 EM30621615.64.652400015000
1206 ETN930621615.64.652400015000
1306 EKTN930721922.56.81900013000
1306 ETN930721922.56.81900013000
2206 E-2RS1KTN930622015.64.657500
2206 E-2RS1TN930622015.64.657500
2206 EKTN930622023.86.72200015000
2206 ETN930622023.86.72200015000
230630722731.28.81800013000
2306 E-2RS1KTN930722722.56.86700
2306 E-2RS1TN930722722.56.86700
2306 K30722731.28.81800013000
2306 M30722731.28.81800013000
11207 TN93572521965600
1207 EKTN93572171962000013000
1207 EM3572171962000013000
1207 ETN93572171962000013000
1307 EKTN935802126.58.51600011000
1307 ETN935802126.58.51600011000
2207 E-2RS1KTN93572231966300
2207 E-2RS1TN93572231966300
2207 EKTN935722330.28.81800012000
2207 ETN935722330.28.81800012000
2307 E-2RS1KTN935803126.58.55600
2307 E-2RS1TN935803126.58.55600
2307 EKM35803139.711.21600012000
2307 EKTN935803139.711.21600012000
2307 EM35803139.711.21600012000
2307 ETN935803139.711.21600012000
11208 TN9408056196.555000
1208 EKTN940801819.96.951800011000
1208 ETN940801819.96.951800011000
1308 EKTN940902333.811.2140009500
1308 EM40902333.811.2140009500
1308 ETN940902333.811.2140009500
2208 E-2RS1KTN940802319.96.955600
2208 E-2RS1TN940802319.96.955600
2208 EKTN940802331.9101600011000
2208 ETN940802331.9101600011000
2308 E-2RS1KTN940903333.811.24800
2308 E-2RS1TN940903333.811.24800
2308 EKTN940903354161400010000
2308 EM40903354161400010000
2308 ETN940903354161400010000
11209 TN945855822.97.84500
1209 EKTN945851922.97.81700011000
1209 ETN945851922.97.81700011000
1309 EKTN945100253913.4120008500
1309 ETN945100253913.4120008500
2209 E-2RS1KTN945852322.97.85300
2209 E-2RS1TN945852322.97.85300
2209 EKTN945852332.510.61500010000
2209 ETN945852332.510.61500010000
2309 E-2RS1KTN945100363913.44300
2309 E-2RS1TN945100363913.44300
2309 EKTN9451003663.719.3130009000
2309 EM451003663.719.3130009000
2309 ETN9451003663.719.3130009000
11210 TN950905826.59.154300
1210 EKTN950902026.59.151600010000
1210 ETN950902026.59.151600010000
1310 EKTN9501102743.614120008000
1310 ETN9501102743.614120008000
2210 E-2RS1KTN950902322.98.154800
2210 E-2RS1TN950902322.98.154800
2210 EKTN950902333.811.2140009500
2210 ETN950902333.811.2140009500
2310501104063.720120008500
2310 E-2RS1KTN9501104043.6144000
2310 E-2RS1TN9501104043.6144000
2310 K501104063.720120008500
2310 M501104063.720120008500
1211 EKTN9551002127.610.6140009000
1211 ETN9551002127.610.6140009000
1311 EKTN9551202950.718110007500
1311 ETN9551202950.718110007500
2211 E-2RS1KTN9551002527.610.64300
2211 E-2RS1TN9551002527.610.64300
2211 EKTN955100253913.4120008500
2211 ETN955100253913.4120008500
2311551204376.124110007500
2311 K551204376.124110007500
2311 KM551204376.124110007500
2311 M551204376.124110007500
11212 TN9601106231.212.23400
1212 EKTN9601102231.212.2120008000
1212 ETN9601102231.212.2120008000
1312 EKTN9601303158.52290006300
1312 ETN9601303158.52290006300
2212 E-2RS1TN9601102831.212.23800
2212 EKTN9601102848.817110008000
2212 ETN9601102848.817110008000
2312601304687.128.595007000
2312 K601304687.128.595007000
2312 KM601304687.128.595007000
2312 M601304687.128.595007000
1213 EKTN9651202335.114110007000
1213 ETN9651202335.114110007000
1313 EKTN965140336525.585006000
1313 ETN965140336525.585006000
2213 E-2RS1KTN9651203135.1143600
2213 E-2RS1TN9651203135.1143600
2213 EKTN9651203157.220100007000
2213 ETN9651203157.220100007000
2313651404895.632.590006300
2313 K651404895.632.590006300
2313 M651404895.632.590006300
1214 ETN9701252435.814.6110007000
1314701503574.127.585006000
2214701253144.217100006700
2214 E-2RS1TN9701253135.814.63400
2314701505111137.580006000
2314 M701505111137.580006000
121575130253915.6100006700
1215 K75130253915.6100006700
1315751603779.33080005600
1315 K751603779.33080005600
2215 EKTN9751303158.52290006300
2215 ETN9751303158.52290006300
231575160551244375005600
2315 K75160551244375005600
2315 KM75160551244375005600
2315 M75160551244375005600
1216801402639.71795006000
1216 K801402639.71795006000
1316801703988.433.575005300
1316 K801703988.433.575005300
2216 EKTN980140336525.585006000
2216 ETN980140336525.585006000
231680170581354970005300
2316 K80170581354970005300
2316 KM80170581354970005300
2316 M80170581354970005300
1217851502848.820.890005600
1217 K851502848.820.890005600
1317851804197.53870004800
1317 K851804197.53870004800
2217851503658.523.680005600
2217 K851503658.523.680005600
2317 KM85180601405167004800
2317 M85180601405167004800
1218901603057.223.685005300
1218 K901603057.223.685005300
131890190431174467004500
1318 K90190431174467004500
2218901604070.228.575005300
2218 K901604070.228.575005300
2218 KM901604070.228.575005300
2318 KM90190641515763004500
2318 M90190641515763004500
1219951703263.72780005000
1219 K951703263.72780005000
131995200451335163004300
1319 K95200451335163004300
2219 KM951704383.234.570005000
2219 M951704383.234.570005000
2319 M95200671656460004300
12201001803468.93075004800
1220 K1001803468.93075004800
1320100215471435760004000
1320 K100215471435760004000
1320 KM100215471435760004000
22201001804697.540.567004800
2220 K1001804697.540.567004800
2220 KM1001804697.540.567004800
2220 M1001804697.540.567004800
2320 M100215731908056004000
12221102003888.43967004300
1222 K1102003888.43967004300
1322 KM110240501637253003600
1322 M110240501637253003600
2222110200531245260004300
2222 K110200531245260004300
2222 KM110200531245260004300
2222 M110200531245260004300
1224 KM120215421195363004000
1224 M120215421195363004000
1226 KM1302304612758.556003600
1226 M1302304612758.556003600
130301502255657.222.456003400
139402002806060.52843002600
139442203006060.52938002400
139482403206060.530.536002200
 • صفحه اول
 • قبلی
 • صفحه آخر

بیشترSKF در دستگاه پردازش منسوجات بیش از 3 برابر طول عمر بلبرینگ را افزایش می دهد

بخوانید که چگونه Nahar Industrial Enterprises Ltd. ، با خرابی و تکرار غلطک های غلتک راهنمای غلتک در طیف وسیعی از دستگاه های پیش تصفیه ، به دنبال راه حل برای SKF است. بیاموزید که یاطاقان ball های توپ خود تراز شونده SKF جدید به مدت 12 ماه بدون دردسر کار می کنند و بیش از 3 برابر عمر تحمل را افزایش می دهند.یاطاقان توپ ، خود تراز مهر و موم شده است

برای کارکرد بدون دردسر ، SKF بلبرینگ های خود تراز مهر و موم شده را در سری 22 و 23 ارائه می دهد. یاطاقان Se های مهر و موم شده در هر دو طرف دارای یک مهر و موم تماسی هستند که از روغن NBR مقاوم در برابر سایش ساخته شده و با یک درج ورق فولادی تقویت شده است (پسوند تعیین 2RS1). یاطاقان ball های توپ خود تراز مهر و موم شده برای عمر بلبرینگ روانکاری می شوند.

SKF یاطاقان توپ ، خود تراز برای صنعت نساجی

اسپیندل های نخ ریسی به دقت ، سرعت بالا ، خواص خود تراز قابل اعتماد و نگهداری کم نیاز دارند. بلبرینگ های خود تراز شونده SKF راه حل مناسب برای این کاربرد است. آنها اصطکاک بسیار کمی ایجاد می کنند و می توانند با سرعت زیاد کار کنند. آنها از قابلیتهای خود ترازبندی لازم برخوردار بوده و از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار هستند.آستین آداپتور – انتخاب کننده ابزار و لوازم جانبی

از ابزار و لوازم جانبی SKF در هنگام نصب یاتاقانهای غلتکی کروی SKF ، یاطاقان غلتکی توریدی CARB و یاطاقان توپهای خود تراز SKF بر روی آستین و شافت های مخروطی ، ابزار و لوازم جانبی صحیح استفاده می شود.
کاربردها و موارد استفاده
 • طرفداران صنعتی
 • کشاورزی
 • دست زدن به مواد
 • غذا و نوشیدنی
 • خمیر کاغذ و کاغذویژگی ها و مزایا
 • عدم انطباق استاتیک و پویا را انجام دهید
  یاتاقانها مانند یاتاقانهای غلتکی کروی یا یاطاقان CARB خود تراز هستند.
 • عملکرد عالی با سرعت بالا
  یاطاقان توپ های خود تراز ، اصطکاک کمتری نسبت به هر نوع دیگر یاتاقان نورد ایجاد می کنند ، که به آنها امکان می دهد حتی در سرعت های بالا خنک تر شوند.
 • حداقل نگهداری
  به دلیل تولید گرمای کم ، دمای تحمل کمتر است و منجر به افزایش طول عمر تحمل و بازه های نگهداری می شود.
 • اصطکاک کم
  انطباق بسیار شل بین توپها و حلقه بیرونی اصطکاک و گرمای اصطکاک را در سطح پایین نگه می دارد.
 • عملکرد عالی بار سبک
  بلبرینگ های خود تراز حداقل بار مورد نیاز را دارند.
 • نویز پایین
  بلبرینگ های خود تراز می توانند سر و صدا و سطح لرزش را کاهش دهند ، به عنوان مثال ، در فن ها.


پخش بلبرینگ

پخش بلبرینگ به چه صورت است ؟ بلبرینگ چیست ؟ چگونه می توان بلبرینگ را تهیه کرد ؟ بلبرینگ در خودرو چه کاربرد هایی دارد ؟ بهترین برند بلبرینگ دارای چه ویژگی هایی است ؟ مشخصات بلبرینگ های صنعتی چیست ؟ تفاوت بلبرینگ های واشردار و بدون واشر در چیست ؟ قسمت های بلبرینگ به چه صورت می باشد ؟ و … سوالاتی می باشد که در این مقاله به بررسی انها خواهیم پرداخت .

 اگر بخواهیم معنای لغوی کلمه بلبرینگ را بیان کنیم ان را یاتاقان توپی معنی می کنند .

در صنعت و ماشین های صنعتی مختلف ممکن است که وجود اصطکاک مشکلاتی را همانند ساییدگی ، خوردگی ، خراشیدگی و … ایجاد کند که ممکن است در کار اختلال ایجاد کند.

 در این شرایط است که از وسیله ای به نام بلبرینگ استفاده می کنند و با استفاده از ان اصطکاک گردشی را کاهش می دهند.

 بلبرینگ ها از وسیله های پر کاربرد در صنعت می باشند که از انها استفاده گسترده ای در ماشین ها و قطعات مختلف صنعتی می شود.

 بلبرینگ هایی که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند در حالت کلی دارای سه بخش اصلی می باشند،  همچنین از یک ساچمه با هدف اینکه بار بین دو بلبرینگ یا یاتاقان را انتقال دهند استفاده می کنند ، چرا که با گردش محورهایی که به بلبرینگ متصل هستند ساچمه هایی که بین انها قرار دارند در خلاف جهت شروع به گردش می کنند و باعث می شوند که میزان اصطکاک بسیار کاهش پیدا کند.

 میزان اصطکاک ها را با توجه به نوع چرخش و همچنین نوع بار انها میتوان در نوع های مختلف که هر کدام برای کاربردی خاص هستند تولید کرد که انتخاب بلبرینگ مناسب برای یک دستگاه صنعتی کاری تخصصی است که یا باید با استفاده از اطلاعات داخل بروشور و کاتالوگ دستگاه صورت گیرد و یا اینکه مهندسی مخصوص، بلبرینگ مناسب دستگاه را انتخاب کند.

 اگر بخواهیم به برخی از مهم ترین نوع های بلبرینگ ها اشاره کنیم برخی از پرکاربرد ترین انها عبارت است از :‌ بلبرینگ تماس زاویه ای ، بلبرینگ شیار عمیق ، بلبرینگ کف گرد ، بلبرینگ کم فالوور ، بلبرینگ های مقطع باریک ، بلبرینگ خود تنظیم ، بلبرینگ قفس و رولر ، بلبرینگ سوزنی ، بلبرینگ YNTN ، بلبرینگ مخروطی ، بلبرینگ تمام سرامیک ،بلبرینگ چشمی ، بلبرینگ شعاعی دما بالا ، بلبرینگ مفصلی ، بلبرینگ مینایاتوری ، بلبرینگ های استیل ، بلبرینگ ایگرگ TIMKEN و … می باشد که هرکدام برای کاربردی خاص تهیه شده است.

توضیح هر کدام از حوصله این مقاله خارج است شما می توانید با یک جست و جوی ساده در اینترنت اطلاعات کامل در رابطه با هر یک از نوع بلبرینگ که ذکر کردیم را مشاهده کنید .

کاربرد های مختلف بلبرینگ در خودرو

بلبرینگ در خودرو چه کاربرد هایی دارد ؟ همان طور که قبلا هم اشاره کردیم بلبرینگ ( ball bearing ) نوعی قطعه حساس و ضروری در ماشین ها و دستگاه های صنعتی می باشد که وظیفه ان، این است که مانع ایجاد اصطکاک و سایش سطح که در حال چرخش است شود.

 از بلبرینگ در خودروها نیز استفاده می شود.

مهم ترین بلبرینگ ها که در قسمت های مختلف خودرو قرار دارند عبارت است از :‌ ، بلبرینگ دنده هرزگرد ، بلبرینگ گیربکس ، بلبرینگ اکسل ، بلبرینگ فرمان ، بلبرینگ چرخ ، بلبرینگ دینام و بلبرینگ پلوس که در ادامه به کاربرد انها در خودرو ها خواهیم پرداخت.

 از مهم ترین کاربرد بلبرینگ ها در خودرو ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 ۱ ) کمک به انتقال قدرت بین قطعات : یکی از کاربرد های بلبرینگ ها در خودرو ها این است که می تواند کمک کند که قطعات شروع به چرخش کنند در شرایطی که از ایجاد اصطکاک در انتقال نیرو نیز جلوگیری می کنند .

۲ ) جلوگیری از ایجاد اصطکاک : همان طور که در کل مقاله اشاره کردیم اصلی ترین دلیل استفاده از انواع مختلف از بلبرینگ چه در خودرو و چه در دیگر ماشین ها این است که از هدررفت انرژی تحت تاثیر گرما و اصطکاک جلو گیری شود .

 ۳ ) پیشگیری از سایش قطعات و سطوح : به این مورد نیز قبلا اشاره کرده بودیم که با استفاده از بلبرینگ می توان که از قطعات در مقابل آسیب‌ های ناشی از ساییدگی مراقبت کرد زیرا که بلبرینگ ها از تماس‌ های تحلیلی و ایجاد خوردگی بین سطوح جلوگیری می کنند .

این سه مورد از مهم ترین و اصلی ترین کاربرد بلبرینگ در خودرو ها بود که می توان به انها اشاره کرد .

روشهای خرید و فروش بلبرینگ

روش های خرید و فروش بلبرینگ

برخی از نکات وجود دارد که شما باید در هنگام خرید به ان توجه کنید.

 در این قسمت به برخی از فاکتور های مهم که در هنگام انتخاب و خرید بلبرینگ باید به انها توجه کنید اشاره خواهیم کرد.

 اول از همه باید بدانید که در حالت کلی توجه داشته باشید که بلبرینگ از اجزا و قطعات ضروری در ماشین ها و دستگاه های صنعتی می باشد ، پس حتما باید که در نوع ، جنس ، سایز  و در حالت کلی استاندارد ها و معیار های دستگاه شما انتخاب شود حتی اگر هزینه های بالایی را به همراه داشته باشد.

همچنین باید طبق اصول و و دستور عمل هایی که بر روی بروشور و کاتالوگ دستگاه مورد نظر شما قرار دارند و یا تشخیص متخصص انتخاب شوند ، چرا که بلبرینگ ها دارای انواع مختلف می باشند که هر کدام برای یک کاربرد و دستگاهی طراحی شده اند و شما باید که مناسب ترین را انتخاب کنید.

 بلبرینگ ها از حساس ترین قسمت ها در دستگاه می باشند و دارای مشخصه اصلی می باشند که کیفیت ، کاربرد و همچنین قیمت انها خیلی زیاد به این فاکتور بستگی دارد که این عامل همان نوع بار وارده می باشد که این نوع بار وارده می تواند سه حالت باشد که عبارت است از محوری ، شعاعی و یا تلفیقی.

 همچنین بلبرینگ هایی نیز وجود دارند که مخروطی می باشند که معمولا انتخاب بلبرینگ مخروطی مناسب تر و بهتر می باشد.

 پس در سخن اخر انتخاب و خرید بلبرینگ مناسب در حالت کلی به دو فاکتور مهم که همان میزان بودجه و زمان بارگزاری است بستگی دارد.

بهترین برند بلبرینگ دارای چه ویژگی هایی است؟

بهترین برند بلبرینگ دارای چه ویژگی هایی است ؟ همان طور که میدانید برای هر کالایی معیار ها و استاندارد هایی وجود دارد که باعث می شود ان کالا در بین موارد مشابه خود دارای کیفیت بیشتر و محبوبیت بیشتر شود.

حال برای بلبرینگ نیز اصولی وجود دارد که برند ها و شرکت های مختلف با رعایت انها محصولات با کیغیت را به بازار عرضه می دهند و به دلیل همین کیفیت نیز مردم علاقه دارند که برای دستگاه های خود از این نوع بلبرینگ ها استفاده کنند.

 از مهم ترین عواملی که باید به انها توجه زیادی شود می توان به:

 ۱ ) فضای موجود ( Available space ) یعنی اینکه بلبرینگ با توجه به اندازه های استاندارد باشد و درحالت کلی به درستی طراحی شده باشد .

 ۲ ) از جنس مواد مرغوب و مناسب تولید شده باشد که دارای طول عمر بالا هستند و سالیان سال می توانند برای شما کار کنند.

 ۳ ) ظرفیت تحمل بار و طول عمر ( Load Carrying capacity and Life ) باید به اندازه خوب و اصولی باشد .

مشخصات بلبرینگ های صنعتی چیست؟

مشخصات بلبرینگ های صنعتی چیست؟

بلبرینگ های صنعتی دارای چه مشخصه هایی هستند ؟ برای بررسی مشخصه های اصلی بلبرینگ های صنعتی ابتدا در حالت کلی ساختمان یک بلبرینگ صنعتی را مورد بررسی قرار دهیم.

 در حالت کلی می دانید که بلبرینگ های صنعتی قطعاتی هستند که با اینکه کوچک هستند اما دارای اجزای مختلف هستند که اگر بخواهیم به صورت خلاصه شرح دهیم، عبارت هستند از :

 ۱‌ ) همه بلبرینگ ها معمولا دارای دو رینگ هستند که عبارت است از رینگ های داخلی و خارجی .

در واقع این دو رینگ داخلی و خارجی همه اجزای دیگر را در دو سمت در بر می گیرند ، همچنین جنس انها نیز معمولا از آلیاژهای مقاوم فولاد می باشدکه دارای مقاومت و طول عمر خوبی می باشند.

 ۲ ) ساچمه یا رول: منظور از ساچمه یا رول همان اجزای غلتکی بلبرینگ است که این اجزای غلتکی با چرخش خود حرکت بلبرینگ را ایجاد می کنند.

 این ساچمه ها نیز بیشتر اوقات از جنس فولاد مقاوم می باشند .

 ۳ ) قفسه یا کیج: این قسمت در واقع همان بخشی است که ساچمه‌ ها در ان قرار می گیرند و از تماس آن‌ها با یکدیگر جلوگیری می کنند .

 همچنین این قفسه یا کیج ها باعث می شوند که رول‌ ها حرکت افقی و جانبی نداشته باشند . جنس قفسه ها نیز معمولا از فیبر ، فولاد یا برنج می باشد .

 ۴ ) کاسه نمد : کاسه نمد بین رینگ‌ ها و کیج می باشد  و همچنین در هر دو سمت کیج و بین رینگ داخلی و خارجی می باشد و یا تنها بین رینگ داخلی و کیج استفاده می شود .

 در واقع کار اصلی این کاسه نمد این است که این قطعه نوعی عایق در برابر نفوذ آب به درون بلبرینگ است.

تفاوت بلبرینگ های واشردار و بدون واشر

تفاوت بلبرینگ های واشردار و بدون واشر

بلبرینگ های واشردار یکی از انواع بلبرینگ می باشد .

در حالت کلی بلبرینگ ها یا به صورت 2Z یا همان واشر فلزی هستند و یا به صورت آببنددار لاستیکی ( 2rs ) می باشند که هر کدام دارای برخی از مازیا و معایب می باشند که شما باید با توجه به شرایط دستگاه و همچنین بررسی همه جانبه مناسب ترین نوع از بلبرینگ را برای دستگاه خود انتخاب کنید.

 در این قسمت از مقاله به بررسی دو نوع از بلبرینگ ها که همان  Z2 و  2rs می پردازیم و برخی از مزایا و معایب این نوع از بلبرینگ را بیان خواهیم کرد.

 در حالت کلی اگر بخواهیم به برخی از مزایای  بلبرینگ ZZ یا 2Z اشاره کنیم ، مهم ترین انها عبارت است از : عدم افزایش دمای اضافی و همچنین ایجاد نکردن اصطکاک اضافی از مهم ترین مزیت های این نوع می باشد.

 همچنین علاوه بر این مقاوم در برابر نشتی گریس ، Touchless بودن ، عدم نیاز به روانکاری مجدد و … می باشد.

 اما در مقابل دارای برخی از معایب نیز می باشد که مهم ترین ان عدم امکان گریس کاری مجدد بلبرینگ می باشد .

 همان طور که گفتیم نوع دیگر از بلبرینگ ها نوع  2rs می باشد که اگر بخواهیم مهم ترین مزایای این نوع از بلبرینگ ها را نیز بررسی کنیم ، مهم ترین مزایای این نوع از بلبرینگ ها عبارت است از :

 عدم نیاز به روانکاری اولیه ، مقاومت نسبی بیشتر در برابر رطوبت نسبت به بلبرینگ ZZ ، امکان روانکاری و گریس کاری که بلبرینگ ZZ این قابلیت را ندارد ، مقاومت بالا در برابر ورود گرد و خاک و آلودگی های محیطی و … می باشد.

 اما باز هم این نوع از بلبرینگ ها دارای برخی از معایب نیز همانند بقیه بلبرینگ ها می باشند که مهم ترین عیب بلبرینگ 2rs این است که کاسه نمد لاستیکی اصطکاک به نسبت بالایی در مقایسه با بلبرینگ های واشر فلزی دارد .

 این ها از مهم ترین مزایا و معایب دو نوع از بلبرینگ های ZZ و 2rs می باشد که شما باید با توجه به ویژگی های مورد نیاز دستگاه و ماشین خود مناسب ترین نمونه را انتخاب کنید.

 همچنین توجه داشته باشید همان طور که قبلا هم اشاره کردیم انتخاب بلبرینگ مناسب باید با توجه به اطلاعات دستگاه شما  و نظر متخصص صورت بگیرد و شما نمی توانید به صورت دلخواه نوع بلبرینگ را برای دستگاه خود انتخاب کنید، زیرا که این دستگاه ها دارای حساسیت بالا و همچنین قیمت بالا می باشند .