انتهای میله از یک سر چشمی شکل با ساقه انتگرال تشکیل شده است که محفظه ای برای یک بلبرینگ ساده کروی را تشکیل می دهد. به عنوان یک قاعده ، انتهای میله با نخ های سمت چپ یا راست زن (داخلی) یا نر (خارجی) در دسترس است.
SKF میله های میله را با یک ساقه رزوه دار با یک نخ دست راست به صورت استاندارد تهیه می کند. به غیر از انتهای میله های با پسوند تعیین VZ019 ، تمام انتهای میله ها با یک نخ چپ نیز موجود است. آنها با پیشوند تعیین L مشخص می شوند.

بیشتر