همانطور که از نام آنها پیداست ، سطح تماس لغزشی یاطاقان دشتهای کروی تماس زاویه ای به صورت کروی هستند و در یک زاویه نسبت به محور تحمل متمایل هستند. در نتیجه ، این یاتاقان ها برای جا دادن بارهای ترکیبی (شعاعی و محوری) به خوبی مناسب هستند. تنها یاتاقان های کروی تماس زاویه ای تنها می توانند بارهای محوری را که در یک جهت عمل می کنند ، در خود جای دهند. این یاتاقان ها را می توان جدا کرد و حلقه ها را می توان جداگانه نصب کرد.

بیشتر